For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet. Last ned regelverket i fulltekst (PDF).

Bakgrunn

Rask psykisk helsehjelp ble etablert som et pilotforsøk i 2012. Tiltaket bygger på den britiske modellen «Improving access to psychological therapies» (IAPT). Behandlingstilbudet baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Et slikt tilbudet vil være et godt verktøy for å gi personer riktig behandling, og samtidig bidra til å utvikle kompetansen til helsepersonell i kommuner.   

Tiltaket er i tråd med samhandlingsreformens intensjoner om forebygging og tidlig intervensjon.

Mål for ordningen

Formålet med ordningen er å stimulere kommuner til utvikling av et lavterskel behandlingstilbud – Rask psykisk helsehjelp – som en del av det kommunale tjenestetilbudet innen psykisk helse. Behandlingstilbudet retter seg mot mennesker med ulike typer angst, og/eller depresjon av lett til moderat grad, evt. med søvnproblemer i tillegg.

Tilbudet har som målsetning å lette symptomtrykk i forhold til depresjon og angst, og bedre arbeidsevnen hos brukerne. Det oppfordres derfor til å etablere et nært samarbeid med NAV.  Videre vil fastlegen vil være en viktig samarbeidspartner, og det bør i hovedsak innhentes samtykke fra bruker til å orientere fastlegen om deltagelse i Rask psykisk helsehjelp.Tilbudet skal for øvrig samarbeide med øvrige kommunale tjenester, DPS/ øvrig spesialisthelsetjeneste, arbeidsgivere m.v.

Målgruppe

Målgruppen er mennesker over 16 år som har ulike typer angst og/eller depresjon av lett til moderat grad, eventuelt med søvnproblemer i tillegg.

Kriterier for måloppnåelse

At tilbudet er etablert som et lavterskeltilbud i henhold til målet

 • Gis det tilbud til brukere uten henvisning?
 • Er tilbudet er gratis?
 • Deltar ansatte i pilotene på videreutdanning i kognitiv terapi?

Grad av tilgjengelighet

 • Antall henvendelser
 • Antall viderehenvisninger for personer innenfor og utenfor målgruppen
 • Antall brukere av tilbudet i målgruppen
 • Antall brukere av tilbudet utenfor målgruppen
 • Antall brukere som har fått veiledet selvhjelp
 • Antall brukere som har fått tilbud om behandling/konsultasjon
 • Antall påbegynte behandlinger
 • Antall fullførte behandlinger
 • Ventetid fra henvendelse til behandlingsstart

Resultatmålinger

 • Antall brukere som er i arbeid når behandlingen starter og når behandlingen avsluttes.
 • Antall brukere som er sykemeldt/friskmeldes.
 • Antall brukere som har fått lettet symptomtrykk

Beskrivelse av samarbeid med fastleger, psykisk helse, rustjenester,øvrige kommunale tjenester, DPS/ øvrig spesialisthelsetjeneste, NAV, arbeidsgivere m.v.

Tildelingskriterier

Vurderingen er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadens forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen.

Det forutsettes at prosjektet forankres på politisk nivå og innarbeides i kommunens planer. Ved interkommunale samarbeid forutsettes det formalisering av forpliktende samarbeid mellom samarbeidskommunene. Tilbudet Rask psykisk helsehjelp kan etableres i tilknytning til frisklivssentraler, lokalmedisinske tjenester, familiens hus m.v.

Piloten må være en del av kommunehelsetjenesten og inngå som en del av kommunens tilbud innen psykisk helse. Det er en forutsetning at tilskuddet bidrar til å øke det samlede tilbudet innen psykisk helse i kommunen. Helsedirektoratet vi legge vekt på at kommenen(e) har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å kunne forankre et tilbud om Rask Psykisk Helsehjelp.

Se regelverket for presisering av tildelingskriterier (PDF).

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet 
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak 
 • søknadsbeløp 
 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • egenfinansiering
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilsagns- eller avslagsbrev. 
skriv ut del på facebook del på twitter