Gjennom de bilaterale midlene søker vi å utvikle samarbeid og fasilitere erfaringsutveksling mellom partnere i Norge og mottakerlandene. Eksempler på aktiviteter som kan motta støtte er møte- og konferansedeltakelse, studieopphold, hospitering, teknologiutveksling og prosjektforberedelser. Søknaden skal fremmes fra parten i mottakerlandet.

Hvordan går du frem?

Det er bare virksomheter i land som mottar EØS-midler kan søke om tilskudd fra bilaterale fond. I samarbeidet med Polen er det bare polske virksomheter som kan søke, men norske aktører kan få utgifter dekket ved å samarbeide med disse. I Slovakia kan også norske aktører søke direkte, hvis de har en lokal samarbeidspartner. 

Norske partnere kan for eksempel være statlige, fylkeskommunale, kommunale og private virksomheter og organisasjoner. Eksempler er helseinstitusjoner, utdannings- og forskningsinstitusjoner på helseområdet eller brukerorganisasjoner.

Det er fornuftig å benytte internasjonale nettverk som allerede er etablert. Noen norske kommuner har vennskapskommuner, og flere norske frivillige organisasjoner har søsterorganisasjoner i andre land.

Enhver søknad om partnersamarbeid innenfor EØS-midlene må selvsagt være forankret i virksomhetens ledelse.

Helsedirektoratet mottar henvendelser fra virksomheter i mottakerland som ønsker en norsk partner. Da formidler direktoratet kontakt med aktuelle norske miljø. For norske miljø som ønsker å finne en samarbeidspartner i et land som mottar EØS-midler, kan Helsedirektoratet formidle kontakt og gi praktiske råd.

Søknadens form og innhold

  • Søknad skal skrives på engelsk.
  • Det er partneren i mottakerlandet som må utforme og sende inn søknaden, men det er viktig at du som norsk part bidrar til utforming av denne.
  • Det er en fordel om partene kan møtes for utforming av avtale og søknad. Til å dekke disse kostnadene kan den norske parten søke om bilaterale midler.
  • Begge parter må være enige om søknadens innhold, inkludert budsjettet.

Partnerskapsavtale

  • Det skal utformes en samarbeidsavtale på engelsk som regulerer rettigheter og plikter. 
  • Du må være forberedt på at mottakerlandet har andre formelle krav enn det som gjelder i Norge.
  • Det kan være flere partnere fra hvert av landene, og da må alle signere.
  • Internasjonale organisasjoner kan være tredjepart i et samarbeid mellom en norsk og partner i det aktuelle mottakerlandet.

Tildelingskriterier  

Tildeling av midler avgjøres ved hjelp av en formell og en innholdsmessig vurdering. Utvelgelsesprosessen er beskrevet på programmenes hjemmeside.

Søknaden blir behandlet av institusjonen i mottakerlandet som forvalter programmet. Helsedirektoratet er ofte involvert i denne prosessen.

Refusjon av utgifter

Kostnadsnivået er høyere i Norge enn i samarbeidslandene. Dette krever særlig oppmerksomhet i planlegging og gjennomføring av samarbeidet.

Hvordan utgifter skal dokumenteres og refunderes må inngå i partnerskapsavtalen.

Ut fra Helsedirektoratets erfaring er det best å la norske medarbeidere få utgiftene dekket fra egen organisasjon i første omgang. Reiseutgifter kan beregnes etter Statens reiseregulativ, etter avtale med partneren i mottakerlandet. Du sender deretter samlefaktura med refusjonskrav til samarbeidspartneren i mottakerlandet.

Fant du det du lette etter?​