Mer informasjon om krav til spesialisering for leger i kommunene fra 1. mars 2017.

Kommunen søker om tilskudd etter at veiledningen er gjennomført og attestert. Følgende dokumenter må vedlegges søknaden i Altinn:

Målgruppe

Tilskuddet gis til kommuner for den faktiske veiledningsperioden som godkjennes i forbindelse med behandling av søknad om allmennlegegodkjenning.

Regelverk og satser

​Refusjonsordningen er hjemlet i Rundskriv I-3/2016 (regjeringen.no) om veiledet tjeneste for allmennleger.

For å få en større forutsigbarhet for kommunene gjennomsnittsberegnes tilskuddet og utbetales i henhold til antall måneder med gjennomført veiledning.

Timesatsen følger av avtale mellom KS og Den norske legeforening (ASA4310). Pr. 1.7.2018 er denne satsen kr 857 pr time. Dette gir et tilskudd på kr 5 713 pr måned for 100 % stilling. Når legen arbeider deltid må perioden forlenges og veiledningstimene fordeles i forhold til stillingsbrøken.

  • Veiledning utover den nødvendige veiledningsperioden refunderes ikke.
  • Det gis ikke tilskudd når veiledningen skjer hos ektefelle, foreldre eller annen nærstående familie.
  • Gjeldende regelverk for tilskuddsordningen er under revisjon, blant annet for å tilpasses ny forvalter av ordningen. Revidert regelverk vil publiseres så snart det er godkjent.
  • Ved behandling av søknad om tilskudd vil Helsedirektoratet derfor bruke data fra saken om godkjenning av allmennlege.
  • Refusjonen utbetales som tilskudd.
  • Ev. registrerte fakturaer eller purringer må krediteres før saken behandles.
Fant du det du lette etter?​