Nasjonal faglig retningslinje om tannhelsetjenester til barn og unge – Tannbarn

Helsedirektoratet er i gang med å utvikle retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge. Retningslinjen ferdigstilles 2016.

Forsøksordning med orale helsetjenester i sykhus

I 2012 startet forsøksordningen med orale helsetjenester i tverrfaglig miljø i sykehus. Dette helsetilbudet er forankret i spesialisthelsetjenesten. Helseforetak som deltar er Universitetssykehuset Nord-Norge, St. Olavs hospital, Oslo universitetssykehus og Lovisenberg diakonale sykehus. Det tas sikte på å inkludere Haukeland universitetssykehus i 2015.
Helsedirektoratet har i oppdrag å gi faglig bistand. 

Bakgrunn

Tilbudet om tannhelsetjenester for pasienter som er innlagt på sykehus kan bli bedre ved de fleste helseforetak. Det er i tillegg stort behov for kunnskapsoppbygging på dette området. Helsedirektoratet fikk derfor i 2011 i oppdrag å utarbeide en beskrivelse av en forsøksordning.

Rapporten «Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus» beskriver hvilke tilbud som gis i Norge i dag, samt hvilke tjenester som ytes i de andre nordiske landene. Deretter gis det en vurdering av hva man vet om behovet for tjenesten i Norge, og om behovet for å skaffe mer kunnskap på dette feltet. Til slutt fremkommer forslag og føringer om hvordan en forsøksordning kan organiseres og finansieres. 

Mål

Formålet med forsøksordningen er å skaffe mer kunnskap om behovet for oral helsehjelp til pasienter innlagt på sykehus og utvikle det orale helsetilbudet.

Personer som har størst behov for orale helsetjenester i sykehus skal prioriteres. Dette er alvorlig syke barn, personer med ulike former for kreft eller annen alvorlig og langvarig sykdom, og personer med psykiske lidelser med eller uten rusmiddelavhengighet. Personer med behov for habilitering eller som har geriatriske problemstillinger er også av dem som kan ha store og underkjente behov for orale helsetjenester. 

Forsøksordningen vil også vurdere behovene til personer som ikke er innlagt, men som av ulike grunner har behov for tannbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Det er videre et mål å utvikle god pasientflyt mellom helseforetaket, tannhelsetjenesten og primærhelsetjenesten for å sikre god samhandling og helhetlig behandling av pasientene. 

Videre er det et mål å få kunnskap om finansielle og organisatoriske forhold.

Samlet sett vil forsøksordningen fremskaffe kunnskap til arbeidet for å sikre et forsvarlig helsetilbud i spesialisthelsetjenesten som inkluderer oral helse.

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Helsedirektoratet arbeider med et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å utarbeide et program for reduksjon av sosiale ulikheter, i første omgang hos barn og unge. 

Det er også et mål at anbefalingene i retningslinje om tannhelsetjenester til barn og unge skal bidra til utjevning av sosiale ulikheter i tannhelse. Retningslinjen ferdigstilles 2016.

Folkehelseloven gir føringer om at fylkeskommunen skal fremme folkehelse og understøtte kommunes folkehelsearbeid. Den offentlige tannhelsetjenesten er en viktig bidragsyter og tannhelsepersonell deltar aktivt i folkehelsearbeidet.

Veilederen «Tenner for livet – helsefremmende og forebyggende arbeid» er et verktøy for planlegging og gjennomføring av oralt helsefremmende og forebyggende arbeid.

Tiltak for å redusere sosiale ulikheter i tannhelse er en prioritert oppgave. Økt satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak er viktig. Tannsykdom har i hovedsak de samme risikofaktorer som ikke smittsomme sykdommer. 

Forskningsnettverk

St. melding 18 (2012 – 2013) «Lange linjer – kunnskap gir muligheter» (regjeringen.no) beskriver et behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget innenfor tannhelse.

Det er prioritert å utvikle et forskningsnettverk i tannhelsetjenesten sammen med Allmennmedisinske forskningsenheter (AFE) og Universitetsmiljøene samt NIOM og Bivirkningsgruppen for odontologiske materialer.

Kompetansesentrene skal ha en viktig rolle i den praksisnære tannhelseforskningen.

Tannhelse for rusmisbrukere og personer med kvalifiseringsstønad

Sluttrapport for utredningsoppdrag tannhelse og rus 2015

Helsedirektoratet fikk i 2013 i oppdrag fra Helse- og .omsorgsdepartement å utrede effekten av tannbehandlingstilbudene til rusmiddelavhengige, samt å kartlegge tannhelseforholdene til personer med kvalifiseringsstønad fra NAV.  Rapporten ble utført av Tannhelsetjenestens kompetansesenter ØST (TKØ).

Helsedirektoratet gir nå et nytt oppdrag til TKØ for å kartlegge tannhelsen og behandlingsbehovet blant et utvalg av personer som mottar kvalifiseringsstønad fra NAV. Arbeidet omfatter også en kostnadsberegning av et tannhelsetilbud til hele gruppen etter statens takster. Endelig rapport forventes ferdig i slutten av 2015. 

 

 

Sist faglig oppdatert: 14. juni 2016