Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjeneste

Veiledere

​Legemiddelgjennomgang er ett tiltak for å bidra til bedre legemiddelbehandling. Veilederen beskriver en systematisk fremgangsmåte for gjennomføring, og er aktuell for alle helseprofesjoner, uavhengig av omsorgsnivå. Det er utviklet en sjekkliste for legemiddelgjennomgang som beskriver fremgangsmåten.

Rapporter

​Rapporten skal bidra til å bedre legemiddelhåndtering og - behandling av eldre på sykehjem og i hjemmesykepleien. Den særlige utfordringen helsevesenet står overfor i møte med denne pasientgruppen er kombinasjonen av mange sykdommer og mange legemidler hos den enkelte pasient.

Vanedannende legemidler

Veiledere

​Målet med veilederen er å gi god faglig støtte til helsepersonell som rekvirerer vanedannende legemidler, slik at avhengighet kan unngås og pasienter som allerede er avhengige får hjelp til å trappe ned.

Se også temaside legemidler.

Sist faglig oppdatert: 4. oktober 2016