NOKLUS (NOrsk Kvalitetsforbedring av Laboratorievirksomhet Utenfor Sykehus) er en landsdekkende organisasjon som arbeider for at laboratorieanalyser utenfor sykehus blir rekvirert, utført og tolket riktig i samsvar med pasientens behov for utredning, behandling og oppfølging.

Noklus.no

Kvalitetssikring av laboratoriearbeid i sykehjem

I perioden 2007 – 2012 ble det, som ledd i Omsorgsplan 2015, gjennomført et prosjekt i regi av Noklus der alle sykehjem fikk tilbud om gratis deltakelse i Noklus i to år for å bedre kvaliteten på laboratoriearbeidet.

Se Sluttrapport for sykehjemsprosjektet i Noklus (noklus.no) for nærmere omtale av prosjektet.

Det er utarbeidet en Veileder for utvidelse og vurdering av laboratorietilbud i sykehjem (noklus.no). Denne drøfter spesielt innføring av nye pasientnære analyser i forbindelse med oppbyggingen av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnopphold.

Kvalitetssikring av laboratoriearbeid i hjemmetjenesten

Det foregår økt laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten, men dette arbeidet er ikke underlagt tilsvarende  kvalitetssikring som det som utføres ved legekontor og sykehjem. Som ledd i Omsorgsplan 2015 / Omsorg 2020 startet Noklus 1. januar 2014 et pilotprosjekt for å se på hva som er en hensiktsmessig organisering av laboratorievirksomheten innen hjemmetjenesten.​

Ved utløpet av 2014 var Noklus i gang med å kvalitetssikre 37 ulike enheter i 17 kommuner i de tre prøvefylkene Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold. Hensikten er å finne ut hvilke tjenester som er nødvendig å gi til enhetene avhengig av type modell. I løpet av 2015 vil en få erfaringer med de ulike løsningene, og på bakgrunn av dette vil Noklus gi anbefalinger til et hovedprosjekt fra 2016, hvor målet er å gi tilbud til alle landets kommuner. 

Les mer om hjemmetjenesteprosjektet her.

Sist faglig oppdatert: 22. februar 2017