Månedlig ventelistestatistikk

Ventelistetall publiseres innen 15. kalenderdag. Publisering skjer i alle måneder unntatt juli.

Månedlig ventelistestatistikk i tabeller og figurer

Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten

​Kompletthet

Indikatorer for pakkeforløp for kreft

Inneholder sentrale indikatorer for organspesifikke pakkeforløp, fordelt på helseregion og helseforetak:

  • andel nye kreftpasienter
  • andel av pasienter som får sin diagnose avkreftet
  • andel av pasienter som får behandling innen standard forløpstid

Indikatorer for pakkeforløp for kreft

Tallene må tolkes med forsiktighet fordi

  • Enkelte typer forløp, og ved oppstart av nye pakkeforløp, vil forløpsindikatorene baseres på et lavt antall registreringer. Dette kan gi store variasjoner i måloppnåelsen fra måned til måned.
  • Statistikken er basert på fortløpende rapporteringer fra helseforetakene til NPR. Data tilbakemeldes månedlig til helseforetakene og feil korrigeres. Data for siste måned vil imidlertid ikke være kvalitetssikret.
  • Indikatorene er fortsatt under utvikling

Anonymiserte data for analyser og styringsinformasjon

Det er etablert et samarbeid mellom RHF og Norsk pasientregister for å tilgjengeliggjøre anonymiserte data for analyser og styringsinformasjon for alle helseforetak og private sykehus. På nettsiden finnes datafiler for ulike deler av spesialisthelsetjenesten. I tillegg til selve datafilene ligger det en beskrivelse av filene/feltene, samt en referansetabell som inneholder nødvendige metadata for å nyttiggjøre seg de anonymiserte filene. Nettsiden oppdateres månedlig.

Filene er passordbelagte.

Beskrivelse og metadata 

Anonyme datafiler fra Norsk pasientregister

Følgende zip-filer inneholder tabulatorseparerte datafiler med data som er innrapportert til Norsk pasientregister. Filene gjelder per kalenderår og kan lastes ned og brukes i egne dataverktøy sammen med referansetabeller.

Sist faglig oppdatert: 12. mars 2019