Månedlig ventelistestatistikk

Ventelistetall publiseres innen 15. kalenderdag. Publisering skjer i alle måneder unntatt juli.

Månedlige ventelistestatistikk i tabeller og figurer

Månedlige ventelistetall for RHF (testløsning)

Månedlig ventelistetall i Cognos (til og med juli 2017)

Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten

​Kompletthet

Indikatorer for pakkeforløp for kreft

Inneholder sentrale indikatorer for organspesifikke pakkeforløp, fordelt på helseregion og helseforetak:

  • andel nye kreftpasienter
  • andel av pasienter som får sin diagnose avkreftet
  • andel av pasienter som får behandling innen standard forløpstid

Indikatorer for pakkeforløp for kreft

Tallene må tolkes med forsiktighet fordi

  • Enkelte typer forløp, og ved oppstart av nye pakkeforløp, vil forløpsindikatorene baseres på et lavt antall registreringer. Dette kan gi store variasjoner i måloppnåelsen fra måned til måned.
  • Statistikken er basert på fortløpende rapporteringer fra helseforetakene til NPR. Data tilbakemeldes månedlig til helseforetakene og feil korrigeres. Data for siste måned vil imidlertid ikke være kvalitetssikret.
  • Indikatorene er fortsatt under utvikling

Anonymiserte data for analyser og styringsinformasjon

Det er etablert et samarbeid mellom RHF og Norsk pasientregister for å tilgjengeliggjøre anonymiserte data for analyser og styringsinformasjon for alle helseforetak. På nettsiden finnes datafiler for aktivitet og ventetid, oversikt over referansetabeller i tillegg til dokumentasjon og beskrivelse av løsningen. Nettsiden oppdateres månedlig.

Filene er passordbelagte.

Dokumentasjon

Koblede datafiler i Excel PowerPivot

For å kunne bruke filer med Excel PowerPivot kreves det Excel 2010 samt COM-tillegg installert. Se "Dokumentasjon og referansetabeller" for ytterligere informasjon om bruk av datafiler og Excel PowerPivot.

Anonyme datafiler fra Norsk pasientregister

Følgende zip-filer inneholder tabulatorseparerte datafiler med data som er innrapportert til Norsk pasientregister. Filene gjelder per kalenderår og kan lastes ned og brukes i egne verktøy sammen med referansetabeller. Ønsker du ferdig koblede data, så kan du laste ned koblede datafiler i Excel PowerPivot.

Sist faglig oppdatert: 7. desember 2017