​Folketrygdens utgifter til tannbehandling i 2014 og prognose for 2015

Tabellene viser folketrygdens utgifter til tannbehandling fra 2004-2014, både totalt og fordelt på hovedområder, samt prognoser for 2015.

Folketrygdens utgifter til tannbehandling fordelt på hovedområder

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke hovedområder som folketrygden gir mest stønad til. Den viser også utviklingen av utgifter fra 2004-2014, samt prognosen for 2015.

Den største utgiftsøkningen per juli 2015 er på punkt 14 (i forskrift til folketrygdloven § 5-6), som gjelder sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne, og på punkt 15, helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven.

 

Folketrygdens totale utgifter til tannbehandling

Tabellen nedenfor viser utviklingen av folketrygdens utgifter til tannbehandling totalt sett fra 2004 til 2014, samt prognosen for 2015.

Med over 2 milliarder utbetalte kroner til tannstønad i 2014 utgjør tannstønad en stadig større andel av trygdeutbetalingene totalt. Til sammenligning ble det utbetalt ca 4.1 milliarder til fastlegene i 2014.

 

Regionale forskjeller på tannhelse i Norge

Rapport om tannhelse viser at bosatte i Nord-Norge har gjennomgående dårligere helsetilstand enn de som er bosatt i andre deler av landet, og dette gjelder også for tannhelsetilstanden.

Mens 8 prosent av befolkningen over 21 år i hele landet har dårlig eller svært dårlig tannhelse, gjelder dette for 11 prosent i de tre nordligste fylkene. Lavest prosentandel har de som er bosatt i landsdelene Agder, Rogaland og Vestlandet.

Dette kommer frem i rapporten Tannhelse – Personell og kostnader, tannhelsetilstand og tannlegebesøk 29/2010 fra Statistisk Sentralbyrå.

Helsedirektoratet har bestilt rapporten for å finne ut mer om hvem som har dårlig tannhelse i Norge på bakgrunn av innrapportering i levekårsundersøkelsen i 2008. Rapporten presenterer også utvalgte kjennetegn og forhold ved tannhelsetjenesten og tannhelsetilstanden i Norge generelt. Levekårsundersøkelsen har kartlagt egenvurdert helse over flere år, og vist at det er klare geografiske forskjeller.

Helsedirektoratet arbeider kontinuerlig med å evaluere og utvikle regelverket for refusjonsordningen for tannbehandling. For å gjøre dette på en god måte trenger vi informasjon om tannhelsetilstanden i Norge.

 

 

 

Sist faglig oppdatert: 14. juni 2016

skriv ut del på facebook del på twitter