​De siste tiåra har vært preget av en framvekst av yngre brukere av omsorgstjenester i kommunene. Fram i tid vil utfordringene blant annet være økt antall eldre og en befolkning som stadig lever lengre, noe som vil gi økt trykk på omsorgstjenestene. Å følge med på utviklingen av omsorgstjenestene er derfor av stor betydning for å sikre at tjenestene som kommunene gir er riktig dimensjonert og av god kvalitet.

Her finner du lenker til statistikk, analyser og rapporter for de kommunale omsorgstjenestene. Disse belyser blant annet:

  • Hvor mange som mottar tjenester som hjemmesykepleie, praktisk bistand, kortvarig og langvarig institusjonsplass og trygghetsalarm.
  • Ressursutviklingen i kommunene (kostnader og personell).
  • Kvaliteten på tjenestene som gis.

Statistikk og aktivitetstall hos Statistisk sentralbyrå

Statistikk for de kommunale omsorgstjenestene (ssb.no)

Statistikk i KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) (ssb.no)

Aktivitetstall fra IPLOS-registeret (ssb.no, PDF)

Nasjonale kvalitetsindikatorer

Nasjonale kvalitetsindikatorer for pleie og omsorg (helsenorge.no)

Statistikk, kunnskapsoppsummeringer, rapporter og nøkkeltall fra Helsedirektoratet

Statistikk knyttet til Samhandlingsreformen

Kunnskapsoppsummeringer om omsorgstjenestene

Rapport fra Helsedirektoratets følge-med-team

Nøkkeltall for helsesektoren

SAMDATA kommune

Sist faglig oppdatert: 3. august 2018