Tall for 2017 

Antall skader fordelt på skadested

​Skadested​Antall skader

Prosentandel *

​Bolig, boligområde​46 30230,2
​Vei, gate, fortau, gang- og sykkelvei26 72617,4
​Sports- og idrettsområde23 053 15,0
​Skole, høyskole, universitet, barnehage, SFO11 184 7,3
​Fri natur, hav, sjø og vann11 286 7,4
​Institusjon, sykehus, sykehjem, aldershjem, offentlig kontor3 3462,2
​Lekeplass​1 9441,3
​Jordbruksbedrift, skogbruk8610,6
​Annet skadested19 84612,9
​Ukjent skadested8 7445,7
​Total153 292100,0​

*Andel av totalen varierer mellom de ulike aldersgruppene og kjønn, se rapporten for detaljer. 

Antall skader fordelt på skademekanisme

Skademekanisme forteller hva som har forårsaket skaden.

​SkademekanismeAntall​ skaderProsentandel *
​Fallskader79 79552,1
​Sammenstøt, påkjørsel28 12818,3
​Kutt, bitt, stikk, skutt11 7017,6
​Akutt overbelastning12 0257,8
​Klemt, fanget, knust6 3944,2
​Åpen ild, flamme, røyk​7720,5
​Kvelning, drukning1090,1
​Annen skademekanisme9 3776,2
​Ukjent skademekanisme4 9913,3
​Totalt153 292100​,0

* Andel av totalen varierer betydelig mellom de ulike aldersgruppene, se rapporten for detaljer. 

Om statistikken

Kvalitet og kompletthet

  • Kvalitet på dataelementer varierer. Viktige elementer som skadedato, skadested og skademekanisme er av god kvalitet, mens andre elementer som bransjetilhørighet ved arbeidsskader er av dårligere kvalitet. 
  • Skadelegevakten ved Oslo Universitetssykehus rapporterte komplette skadedata, mens rapporteringen fra de øvrige hadde til dels store mangler.
  • For å få flere til å rapportere inn og øke kvaliteten i data som rapporteres inn til Norsk pasientregister, har Helsedirektoratet etablert en arbeidsgruppe som har i oppgave å forbedre registreringen og innrapporteringen av data om skader og ulykker

Datagrunnlag

  • Informasjon om omstendighetene for 50 prosent av alle skader som ble behandlet ved sykehusene er rapportert inn
  • 23 av 26 rapporteringspliktige enheter rapporterte skadedata til NPR

Skadedata registreres i sykehusene i tråd med rapporteringsveileder utgitt av Norsk pasientregister

Sist faglig oppdatert: 27. april 2018