Det er et politisk mål at samfunnsøkonomiske analyser skal være en viktig del av beslutningsgrunnlaget for offentlige tiltak og reformer. Kommunale planer, offentlige tiltak og virksomheter medfører ofte forandringer i befolkningens omgivelser og handlingsrom. Det er viktig å redegjøre for hvilke forandringer som er sannsynlige, og hva disse kan bety. Konsekvensutredninger er et allsidig verktøy for å få belyst fordeler og ulemper ved en planlagt handling og kan bidra til å skape et bedre beslutningsgrunnlag for prioriteringer.

De fleste faktorer som påvirker folks helse og trivsel, ligger utenfor helsesektorens rekkevidde. Det er derfor nødvendig at forhold som gjelder helse og trivsel blir synliggjort og tatt hensyn til også i andre sektorer. Helsekonsekvensutredninger er utredninger som eksplisitt tar hensyn til konsekvenser for folks liv, helse og trivsel.

Samfunnsøkonomiske analyser er en sentral del av helsekonsekvensutredningene.

Hvorfor gjøre samfunnsøkonomiske analyser?

  • Klarlegge og synliggjøre konsekvensene av offentlige tiltak og reformer før beslutningene fattes.
  • Gi grunnlag for å vurdere om et offentlig tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt, det vil si om summen av nyttevirkninger overstiger summen av kostnader.
  • Gi grunnlag for å rangere og prioritere mellom alternative tiltak.
  • Synliggjøre fordelingsvirkninger for ulike regioner, næringer, grupper av husholdninger eller enkeltpersoner.

En helseøkonomisk analyse skal gi et grunnlag for beslutninger i helsesektoren når man står overfor et valg blant flere alternativer.

Hvilket valg man skal foreta, vil være avhengig av kostnader ved ulike strategier eller alternativer og hvilken pasientnytte man oppnår. I helsesektoren vil slike valg typisk være relatert til alternative behandlings- og forebyggingstiltak for en pasientgruppe, men også valg som prioriterer ressurser mellom pasientgrupper. Da må en også ta andre hensyn enn kostnader og nytte, som forskjeller i alvorlighetsgrad mellom grupper og eventuelle andre legitime hensyn. 

Helsedirektoratets bidrag vil hovedsakelig være relatert til utvikling av metoder og anbefalinger av hvordan liv, helse og trivsel kan verdsettes og inkluderes på en systematisk måte på tvers av sektorer.

Ut i fra arbeidet med metode vil helsedirektoratet ha ansvar for å utarbeide og videreutvikle veiledere i helseøkonomiske analyser.

Helsedirektoratet har kompetanse på analyser av behandlingstiltak i helsesektoren, men vil i liten grad utføre denne typen analyser selv.​

Sist faglig oppdatert: 25. september 2018