​Stortinget vedtok 24. juni 2011 ny helse- og omsorgstjenestelov med en rekke viktige endringer, blant annet endringer i meldeordningen. I tillegg til at meldeplikten etter § 3-3 ble flyttet fra Helsetilsynet i fylket til Kunnskapssenteret (flyttet til Helsedirektoratet fra 1. januar 2016), ble det også vedtatt en ny bestemmelse i §§ 3-3-a om varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser. Bestemmelsen lovfester den to-årige prøveordningen som ble etablert 1. juni 2010.

Alle virksomheter i spesialisthelsetjenesten har dessuten fått en uttrykkelig plikt til å arbeide systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, jf. ny bestemmelse i spesialisthelsetjenesteloven § 3-4 a. 

Denne veilederen gir informasjon om meldeordningen og gir utfyllende merknader til § 3-3.

Se også temaside: Meldeordningen etter §3-3 i spesialisthelsetjenesteloven