Last ned PDF (530 kB)

​​I denne veilederen blir kravene i «Forskrift om helsekrav for petroleumsarbeidere offshore» utdypet og konkretisert.
Veilederen gir også informasjon om legenes arbeid med helseerklæringer.

Helsekrav og sikkerhet

Det er viktig at personer som skal arbeide på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, er helsemessig skikket for dette. Har vedkommende en helsesvikt, vil dette kunne utgjøre en fare for sikker drift av innretningen. Under de spesielle arbeidsforholdene som er offshore, vil arbeideren også kunne utgjøre en fare for seg selv eller andre. Det har derfor i mange år vært egne helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten.  

Revisjon av forskriften

Etter hvert har det vist seg å være behov for å revidere nevnte forskrift. Forskriften som trådte i kraft 1. januar 2011 tar utgangspunkt i den tidligere forskriften og de erfaringer en har med praktiseringen av denne, herunder den dispensasjonspraksis som Fylkesmannen i Rogaland og klagenemnda har etablert. Det er ikke lagt opp til noen generell innstramming, tvert i mot er det en viss liberalisering siden det nå i spesielle tilfelle kan gis dispensasjon hvor det tidligere var et absolutt forbud mot dette.   

Endring fra 1. januar 2014

Hittil har alle leger med norsk autorisasjon (og enkelte leger i utlandet) kunnet utferdige helseerklæring til petroleumsarbeidere. For å heve kvaliteten på disse undersøkelsene og erklæringene krever den nye forskriften at fra 1. januar 2014 kan slike erklæringer bare gis av spesielt godkjente (sertifiserte) petroleumsleger. Dette samsvarer med ordningen som allerede er for dykkerleger.  

Helseerklæring

Helseerklæringen skal være generell og gi vedkommende anledning til å arbeide hvor som helst i petroleumsvirksomheten til havs. Petroleumslegen kan når det anses hensiktsmessig eller nødvendig av hensyn til arbeiderens helse, sette kortere gyldighetstid enn den vanlige på to år. Legen kan ikke sette andre krav eller begrensninger. Hvis det ikke kan gis en generell helseerklæring, skal det gis erklæring om ikke oppfylte helsekrav (udyktighetserklæring). Søkeren kan bringe petroleumslegens avgjørelse inn for Fylkesmannen i Rogaland til overprøving. Fylkesmannen kan dispensere fra helsekravene og herunder stille vilkår. Som tidligere kan Fylkesmannens vedtak klages til ei klagenemnd oppnevnt av Helsedirektoratet.