Viktigste anbefalinger i veilederen

  • Brukermedvirkning er grunnleggende ved bruk av tvang
  • Det bør opprettes et samarbeidsorgan bistandsteam. Bistandsteamet kan bidra til å sikre sammenheng i tjenestene, og samtidig være et sted hvor utfordringer og spørsmål knyttet til bruk av tvang kan diskuteres. Etablering av bistandsteam bør forankres i samarbeidsavtalene mellom kommune og helseforetak.
  • Oppfølging etter utskrivning bør planlegges allerede ved innleggelse. Bruk av bistandsteam, individuell plan og ansvarsgrupper er gode verktøy for å klargjøre ansvarsforhold og videre oppfølging.
  • Spesialisthelsetjenesten (institusjonene) må ha rutiner for mottak, gjennomføring og utskrivelse av pasienter på tvang. Spesialisthelsetjenesten må sørge for en forsvarlig utskrivningspraksis og ha rutiner for å varsle og samarbeide med kommunen i god tid før utskrivning for å sikre pasienten nødvendig oppfølging. Institusjonen som har hatt ansvar for gjennomføringen bør bidra til at pasientens overgang til annen oppfølging ivaretas.
  • Både kommunen og spesialisthelsetjenesten må bidra til en strukturert og planmessig oppfølging som sikrer nytte og effekt av tvangsoppholdet.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (lovdata.no) av 24. juni 2011 trådte i kraft 1. januar 2012. Kapittel 10 inneholder bestemmelser om særlige tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer (lovadata.no) trådte i kraft 1. november 2016. Forskriften har som formål å gi regler om gjennomføringen av oppholdet i insitusjon for personer med rusmiddelproblemer, samt avklare når det er adgang til å bruke tvang og å forhindre at tvang brukes i større utstrekning enn nødvendig.

Om veilederen

Veilederen skal bidra til mer enhetlig og riktigere bruk av bestemmelsene i lov og forskrift. Målet er å sikre at det etableres sammenhengende og helhetlige pasient- og brukerforløp for pasienter som er underlagt tvang. Veilederen gir anvisning på hvordan bestemmelsene i kapittel 10 skal forstås og anvendes, og er ment å gi tjenestene veiledning til den faglige skjønnsutøvelsen.

Målgruppen for veilederen er personell som har ansvar for å forberede saker, fatte vedtak, følge opp, og gjennomføre vedtak om tvang. Veilederen vil også være nyttig for brukere og pårørende, samt for politisk og administrativ ledelse i kommune og i de regionale helseforetakene.

Bruk av tvangstiltak er et alvorlig inngrep i den enkeltes selvbestemmelsesrett. Derfor må bruker- og pårørendemedvirkning sikres ved forberedelse og gjennomføring av tvangstiltak.