​Denne veilederen inneholder råd om formell og praktisk planlegging og gjennomføring, rapportering og oppfølging av tilsyn med radonforholdene i barnehager, skoler og utleieboliger. Veilederen er ment å bidra til mest mulig like rutiner og praksis i kommunene, samt at radon gis nødvendig oppmerksomhet som en mulig folkehelseutfordring i et lokalt, systematisk folkehelsearbeid.

Målgruppe for veilederen er kommunen og personell med ansvar for etterlevelse av og tilsyn med regelverkets krav til radon i skoler, barnehager og utleieboliger.

Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter for Statens strålevern, Helsedirektoratet og miljørettet helsevern i to utvalgte kommuner, Hamar og Alta.