​​Beslutninger om for eksempel utbygging av gang- og sykkelveger eller innføring av offentlig finansiert skolefrukt vil kunne ha helsemessige konsekvenser. Denne rapporten omhandler hvordan en slik tilnærming kan innrettes for å vise effektene på liv og helse av tiltak i andre sektorer enn helsesektoren.

​I rapporten redegjøres det for hvordan samfunnsøkonomiske vurderinger kan inngå som en del av beslutningsgrunnlaget i sektorovergripende helsekonsekvensutredninger. Det er i denne sammenheng grunn til å understreke at en samfunnsøkonomisk analyse bare vil kunne utgjøre et element i et helhetlig beslutningsgrunnlag. Slike analyser bidrar til å anskueliggjøre konsekvensene ved at et tiltak gjennomføres eller ikke.
Rapporten «Helseeffekter i samfunnsøkonomiske analyser» er en del av Helsedirektoratets oppfølging av St.meld. nr. 16 (2002-2003) om Folkehelsepolitikken.