Last ned PDF (1.1 MB) Kan ikke bestilles i papirversjon

Sammen med blodforskriften skal denne veilederen bidra til god og enhetlig praksis for transfusjonstjenesten i Norge.

Den inneholder særlig anbefalinger til det praktiske og medisinskfaglige arbeidet. Noen kapitler/temaer gir en utdypende forklaring til blodforskriftens krav, mens andre temaer ligger utenfor blodforskriftens virkeområde.

Veileder for transfusjonstjenesten i Norge er ment som et hjelpemiddel i det daglige arbeidet i norske blodbanker.

Den reviderte utgave 7.2 erstatter utgave 7.1 fra april 2015. Endringene i utgave 7.2 går fram av forordet, og gjelder formuleringer i punktene 7.2.3.2. – 7.2.3.3. – 7.2.3.4.

Spesielle endringer i 7. utgave

 • Kapittel 1 i 6.utgave er utvidet og erstattet av kapittel 1 til 4 i 7. utgave
 • Nytt kapittel 3 gir en klargjøring av ansvar i blodbanker
 • Nytt punkt 5.2 om informert samtykke fra blodgiver
 • Nytt kapittel 6 om informasjon til blodgivere og krav til blodgiverregister
 • Nytt og utvidet kapittel 11 om immunhematologiske undersøkelser i transfusjonsmedisin. Erstatter tidligere kapittel 3 om testing av blodgiverblod, kapittel 7 om pretransfusjonsundersøkelser hos mottaker og kapittel 10 om blodtypeserologiske undersøkelser hos gravide som fantes i 6. utgave
 • Tidligere kapittel 9.1 om transfusjoner er slettet da klinisk transfusjonspraksis er beskrevet i Håndbok i transfusjonsmedisin
 • Nytt kapittel 13 om transfusjonsreaksjoner som i 6. utgave var omtalt under kapittel 9
 • Nytt vedlegg 5 om forslag til kontroller hos gravide med blodtypeantistoff.

Særskilte endringer

 • Det innføres krav om testing på HTLV I og II for nye blodgivere som er født eller oppvokst i land hvor disse virus forekommer endemisk (pkt. 7.1)
 • Veilederen er harmonisert med blodforskriftens krav om karantene etter akupunkturbehandling (pkt. 5.4.4)
 • Nytt krav om karantene hos blodgivere som har fått behandling der injeksjoner er brukt (pkt. 5.4.4).

 

skriv ut del på facebook del på twitter