Sammen med blodforskriften skal denne veilederen bidra til god og enhetlig praksis for transfusjonstjenesten i Norge.

Den inneholder særlig anbefalinger til det praktiske og medisinskfaglige arbeidet. Noen kapitler/temaer gir en utdypende forklaring til blodforskriftens krav, mens andre temaer ligger utenfor blodforskriftens virkeområde.

Veileder for transfusjonstjenesten i Norge er ment som et hjelpemiddel i det daglige arbeidet i norske blodbanker.

Den reviderte utgave 7.3 erstatter utgave 7.2 fra august 2015. Endringene i utgave 7.3 går fram av forordet, og gjelder formuleringer i punktene 5.4.2, 5.4.4. og 7.1. 

Under pkt. 5.4.2 er første og tredje kulepunkt fjernet. Gjelder menn som har / har hatt sex med menn og personer som selger / har solgt seksuelle tjenester (prostituerte)
Under pkt. 5.4.4 er det tilføyd to nye kulepunkter innledningsvis, og det er tilføyd unntak fra regel i kulepunkt fire og i kulepunkt fem.
Under pkt. 7.1 fjerde avsnitt er det tilføyd utvidet syfilistesting, og avsnittet lyder nå:
"Dersom en person har et opphold i blodgivning på over et halvt år, skal vedkommende testes for anti-HBc og Treponema pallidum antistoff på nytt."
Endringene i sin helhet går fram av forordet.