Last ned PDF (1.0 MB) Kan ikke bestilles i papirversjon

Om veilederen

Veilederen for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8 gir en praktisk innføring i de reglene som gjelder ved kommunal saksbehandling og tildeling av disse tjenestene. Den er et verktøy og hjelpemiddel for alle som arbeider med saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenester i kommunen.

Veilederen er utarbeidet på bakgrunn av endringer i lovverket, og er oppdatert per 1. februar 2016. Den erstatter IS-1040 Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester.

Helse- og omsorgsdepartementet behandler for tiden flere forslag til endringer av lovverket, herunder styrket pårørendestøtte og rett til å stå på venteliste for tildeling av sykehjemsplass. Veilederen vil bli oppdatert i tråd med disse lovendringene når de trer i kraft.

Hvis brukerne av veilederen savner omtale av konkrete temaer, eller har andre innspill til forbedring av veilederen, kan disse sendes på e-post til saksbehandlingsveilederen@helsedir.no. De vil da bli tatt med i arbeidet med oppdateringen.

E-læringskurs i saksbehandling

God saksbehandling er viktig for å kvalitetssikre tildeling av kommunale helse- og omsorgstjenester. Brukere og pårørende er ofte i krevende situasjoner, og det er viktig at de får gode og riktige tjenester. De har ulike behov og sjelden finnes det kun ett svar med to streker under.

E-læringskurset skal bidra til å løfte kompetansen knyttet til saksbehandling og tildeling av tjenester. Kurset legger opp til at man sammen med kollegaer kan drøfte problemstillinger og reflektere rundt både saksbehandlernes praksis, rutiner og kommunens tilbud.

Veilederen består av syv korte e-læringskurs. Hvert kurs er delt i to: Del 1 introduserer temaet og presenterer en diskusjonsoppgave. Oppgaven er en praktisk utfordring som speiler dilemmaene en saksbehandler møter i hverdagen. Del 2 gir et forslag til løsning på oppgaven og oppsummerer temaet.

Start e-læringskurs: Saksbehandlerveilederen på 1-2-3

Plakater og brosjyrer e-læringskurs

I tillegg til selve kurset finnes et implementeringsmateriell som kan skrives ut og benyttes i forbindelse med markedsføring og gjennomføring av kurset i en virksomhet. Dette består av:

skriv ut del på facebook del på twitter