Ordningen med kontaktlege i spesialisthelsetjenesten gjelder fra 15. september 2016 og er regulert i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

Denne veilederen gir utfyllende kommentarer til de nye lovbestemmelsene og gir anbefalinger om hvordan helseinstitusjonene kan tilrettelegge for kontaktlegefunksjonen, herunder ansvar og oppgaver for kontaktlegen og samarbeid med koordinator og annet helsepersonell. Veilederen gir også anbefalinger om hvem som kan være kontaktlege, hvordan funksjonen skal tildeles, og når og hvordan pasienten skal motta relevant informasjon om sin rett og sin kontaktlege.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med representanter fra Pasient- og brukerombudene, Norsk Psykologforening, Legeforeningen, Kreftforeningen, fastlegene og de regionale helseforetakene.

Endringer i veilederen

Det er gjort endringer i kapittel 6, under avsnitt 6.1., om hvem som kan oppnevnes som koordinator. Endringene er gjeldende fra 08.09.2016.