​Helse- og omsorgstjenesten i fengslene skal være likeverdig med helse- og omsorgstjenesten for den øvrige befolkningen. ​

  • Resultater fra undersøkelser viser at en betydelig andel innsatte har psykiske problemer/lidelser og/eller rusmiddelproblemer.
  • Innsatte skal gis et tjenestetilbud tilpasset den enkeltes behov etter en individuell vurdering.
  • Sykeligheten blant innsatte i fengsler er høyere enn i befolkningen for øvrig.

Helsepersonell og kriminalomsorgsansatte har ulike oppgaver overfor de innsatte, og tjenestene som ytes har ulike formål og benytter forskjellige virkemidler. Helsepersonell står overfor både juridiske, helsefaglige og etiske utfordringer.

Veilederen for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel retter seg i hovedsak mot den kommunale helse- og omsorgstjenesten til innsatte i fengsel, og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

Veilederen er oppdatert desember 2016. Eldre retningslinjer og veiledere er erstattet med nye og utgåtte lover og forskrifter er erstattet med nytt regelverk.