​Veilederen «Tenner for livet - helsefremmende og forebyggende arbeid» er et verktøy for planlegging og gjennomføring av oralt helsefremmende og forebyggende arbeid.

​Tannhelsetjenestens oppgave er å legge til rette for at den enkelte bruker kan opprettholde en akseptabel tannhelse. Veilederen skisserer felles rammer for det helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeidet og den gir kunnskap om allment aksepterte faglige normer på området.

Det er et overordnet mål i helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid at den enkelte, i størst mulig grad, skal bli i stand til å ivareta sin tannhelse. Statens helsetilsyns visjon er: «Tilsyn og rådgivning for trygg helsetjeneste».

Helsedirektoratet er i gang med å utvikle retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge, hvor det også vil være anbefalinger om helsefremmende og forebyggende tiltak.  Retningslinjene ferdigstilles 2016.