https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=3510<h2 class="ms-rteElement-H2B">Nyrebekkenbetennelse (U70)</h2><div class="textContainer"><ul> <li><b>Sykmelding kan være nødvendig</b> ved:<ul> <li>Feber </li> <li>Nedsatt allmenntilstand </li> </ul></li> <li><b>Ved fortsatt behov for sykmelding etter 2 uker</b> bør tilstand og situasjon revurderes. <b></b></li> <li><b>Alle tilstander må vurderes individuelt.</b></li><li>Ved <b>ESBL-infeksjon</b> gjelder egne regler for smittevern: <a href="http://www.fhi.no/eway/default.aspx?Main_6157=6263:0:25%2c6493&MainContent_6263=6464:0:25%2c6513&List_6212=6218:0:25%2c6499:1:0:0:::0:0" target="_blank">FHI</a></li></ul> <p><br></p><p><br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-12963" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-12963" class="rasjonale"><p>Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen</p><h3>Medisinske forhold<br></h3> <ul><li>Beskriver ikke nedre urinveisinfeksjon.</li> <li>Beskriver øvre urinveisinfeksjon – pyelonefritt/cystopyelitt.</li><li>Tilstanden domineres av allmennsymptomer med feber, redusert allmenntilstand, kvalme, smerter mage/flanke/rygg. Symptomer fra nedre urinveier forekommer hos 1/3.</li><li>De fleste kan behandles hjemme, men sykehusinnleggelse kan bli nødvendig. </li> <li>Normalt skal feber være borte etter 3 dagers behandling.</li> <li>Ved ESBL-infeksjon gjelder egne regler for smittevern: <a href="http://www.fhi.no/eway/default.aspx?Main_6157=6263:0:25%2c6493&MainContent_6263=6464:0:25%2c6513&List_6212=6218:0:25%2c6499:1:0:0:::0:0" target="_blank">FHI</a><i></i></li></ul><h3>Råd om belastning/ avlastning</h3><ul><li>Det er som regel nødvendig med full avlastning de første dager fram til allmensymptomene avtar.</li></ul><h3>Arbeid / sykmelding</h3><ul> <li><b>Sykmelding kan være nødvendig</b> ved:<ul> <li>Feber </li> <li>Nedsatt allmenntilstand </li> </ul></li> <li><b>Ved fortsatt behov for sykmelding etter 2 uker</b> bør tilstand og situasjon revurderes. <b></b></li> <li><b>Alle tilstander må vurderes individuelt. </b></li></ul><h4>Versjon</h4><p> Dato 16.02.2016 Versjon 1.0</p><h4>Referanser</h4><ul><li><span></span>NELs redaksjon, "Norsk Elektronisk Legehåndbok". <a href="http://legehandboka.no/">http://legehandboka.no/</a></li><li><span></span>Helsedirektoratet, "Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten"</li></ul></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=3509<h2 class="ms-rteElement-H2B">Cystitt (U71 Cystitt/urinveisinfeksjon IKA)</h2><div class="textContainer"><ul><li><b>Sykmelding er sjelden nødvendig</b>, men <strong>alle tilstander må vurderes individuelt</strong></li><li><b>Egenmelding eller sykmelding 1-2 dager</b> kan være nødvendig ved uttalte symptomer i enkelte arbeidssituasjoner.</li></ul><p><br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-12964" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-12964" class="rasjonale"><h3>Medisinske forhold</h3><ul><li>Beskriver ikke øvre urinveisinfeksjon eller uretritt.</li> <li>Beskriver nedre urinveisinfeksjon – cystitt.</li><li>Ved ukomplisert tilstand går symptomer som regel over spontant innen en uke. Antibiotika kan gis for å forkorte symptomvarigheten. Behandling gir for de fleste lindring innen ett til to døgn. Vedvarende symptomer, allmennsymptomer eller behandlingssvikt bør føre til revurdering av diagnosen.</li><li>Ved ESBL-infeksjon gjelder egne regler, se: <a href="http://www.fhi.no/eway/default.aspx?Main_6157=6263:0:25%2c6493&MainContent_6263=6464:0:25%2c6513&List_6212=6218:0:25%2c6499:1:0:0:::0:0" target="_blank">FHI</a></li></ul><h3>Råd om belastning/ avlastning</h3> <ul><li>Spesiell avlastning er sjelden nødvendig. </li> <li>Tilgang til toalett</li></ul><h3>Arbeid / sykmelding</h3> <ul><li><b>Sykmelding er sjelden nødvendig</b>, men alle tilstander må vurderes individuelt</li><li><b>Egenmelding eller sykmelding 1-2 dager</b> kan være nødvendig ved uttalte symptomer i enkelte arbeidssituasjoner. </li></ul><h4> Versjon </h4><p> Dato 16.02.2016 Versjon 1.0 </p><h4>Referanser</h4><ul><li><span></span>NELs redaksjon, "Norsk Elektronisk Legehåndbok". <a href="http://legehandboka.no/">http://legehandboka.no/</a></li><li><span></span>Helsedirektoratet, "Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten"</li></ul></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=3511<h2 class="ms-rteElement-H2B">Uretritt (U72)</h2><div class="textContainer"><ul><li><b>Sykmelding er sjelden nødvendig</b>, men <strong>alle tilstander må vurderes individuelt</strong></li><li><b>Egenmelding eller sykmelding 1-2 dager</b> kan være nødvendig ved uttalte symptomer i enkelte arbeidssituasjoner. <b></b></li></ul><p><br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-12965" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-12965" class="rasjonale"><p>Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen</p><h3>Medisinske forhold</h3><ul><li>Beskriver ikke gonokokkuretritt, cystitt, pyelonefritt, eller prostatitt</li><li>Beskriver akutt infeksjon i uretra, inkludert klamydiainfeksjon.</li><li>Forventet sykdomsforløp ved symptomgivende sykdom er opptil 7 dager etter oppstart behandling, avhengig av etiologi.</li><li>Behandling gir for de fleste lindring innen ett til to døgn. Vedvarende symptomer, allmennsymptomer eller behandlingssvikt bør føre til revurdering av diagnosen.</li><li>Følgende komplikasjoner kan påvirke forløpet: orkitt, epididymitt.</li></ul><h3>Råd om belastning/ avlastning</h3><ul><li>Spesiell avlastning er sjelden nødvendig.</li></ul><h3>Arbeid / sykmelding</h3><ul><li><b>Sykmelding er sjelden nødvendig</b>, men alle tilstander må vurderes individuelt</li><li><b>Egenmelding eller sykmelding 1-2 dager</b> kan være nødvendig ved uttalte symptomer i enkelte arbeidssituasjoner. </li></ul><h4>Versjon</h4><p>Dato: 16.02.2016 Versjon 1.0</p><h4>Referanser</h4><ul> <li>Helsedirektoratet, "Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten"</li> <li>NELs redaksjon, "Norsk Elektronisk Legehåndbok". <a href="http://legehandboka.no/">http://legehandboka.no/</a></li></ul></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=4680<h2 class="ms-rteElement-H2B">Nyrekreft (U75 Ondartet svulst i nyre)</h2><div class="textContainer"><ul><li><b>Sykmelding og lengde må vurderes individuelt,</b> symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen. </li> <li>Etter operasjoner vil det være nødvendig med hel sykmelding en periode avhengig av type og størrelse på inngrep. </li> <li>Ved stråleterapi eller cellegiftbehandling er det vanlig å være <b>helt sykmeldt</b> så lenge behandling pågår og en periode etter avsluttet behandling.</li> <li>Mange pasienter med denne typen kreft vil bli helt friske. Det er derfor positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdomsforløpet. Et alternativ er <b>gradert sykmelding</b> i perioder hvor det er mulig.</li> <li>Ved alvorlig kreftsykdom med dårlig prognose må <b>pasientens motivasjon</b> for å gå på arbeid ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen</li> <li>Det finnes <b>ingen øvre grense</b> for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store. </li></ul></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-14300" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-14300" class="rasjonale"><p>Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen</p><h3>Medisinske forhold</h3> <ul> <li>Halvparten oppdages tilfeldig og kan derfor være uten symptomer, mens en fjerdedel har sykdom med spredning </li> <li>Symptomer ved nyrekreft er særlig avhengig av stadiet og særlig om det foreligger metastaser. Ved avansert sykdom er det gjerne betydelig påvirket allmenntilstand. </li> <li>Behandlingen er primært kirurgi og kan være kurativ for opptil 90% ved tidlig sykdom. Ved avansert sykdom er i dag tradisjonell cellegift erstattet med målrettet behandling med forskjellige kinasehemmere. Strålebehandling kan benyttes som lindrende behandling. </li> <li>Prognosen er god ved tidlig sykdom som kan opereres radikalt, men 1/3 som får utført reseksjon av lokalisert sykdom får recidiv. Ved metastaser er prognosen svært variabel.</li> <li>Psykiske reaksjoner og fatigue/tretthetstilstander forekommer ofte ved kreftsykdom. </li> <li>Selv om prognosen er god vil behandlingsforløpet variere, likeså den enkeltes evne og mulighet til å mestre belastningene. </li></ul><h3>Råd om belastning/ avlastning</h3> <ul> <li>Utredning og behandling krever i de fleste tilfeller tilpasning av aktivitetsnivå. </li> <li>Det vil være individuelle forskjeller i behovet for avlastning. Faktorer som bestemmer dette er sykdommens alvorlighetsgrad, behandlingens konsekvenser og pasientens totale situasjon. </li> <li>Det er positivt å leve et mest mulig normalt liv med henblikk på sosial kontakt og fysisk aktivitet, der hvor det er mulig. </li> <li>Ved symptomgivende sykdom vil smerter, kvalme og tretthet være vanlige symptomer som krever avlastning. Medikamentpåvirkning kan også spille inn. </li> <li>Økt infeksjonstilbøyelighet under cellegiftbehandling</li></ul><h3>Arbeid / sykmelding</h3> <ul><li><b>Sykmelding og lengde må vurderes individuelt,</b> symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen. </li> <li>Etter operasjoner vil det være nødvendig med hel sykmelding en periode avhengig av type og størrelse på inngrep. </li> <li>Ved stråleterapi eller cellegiftbehandling er det vanlig å være <b>helt sykmeldt</b> så lenge behandling pågår. </li> <li>Mange pasienter med denne typen kreft vil bli helt friske. Det er derfor positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdomsforløpet. Et alternativ er <b>gradert sykmelding</b> i perioder hvor det er mulig.</li> <li>Ved alvorlig kreftsykdom med dårlig prognose må <b>pasientens motivasjon</b> for å gå på arbeid ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen</li><li><b></b>Det finnes <b>ingen øvre grense</b> for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store.</li></ul><h4>Versjon</h4><p>Dato: 31.10.2016 Versjon: 1.0</p><h4>Referanser</h4><ul><li>NELs redaksjon, "Norsk Elektronisk Legehåndbok". <a href="http://legehandboka.no/">http://legehandboka.no/</a></li></ul></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=4681<h2 class="ms-rteElement-H2B">Blærekreft (U76 Ondartet svulst i urinblære)</h2><div class="textContainer"><ul><li><b>Sykmelding og lengde må vurderes individuelt,</b> symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen. </li> <li>Etter operasjoner vil det være nødvendig med hel sykmelding en periode avhengig av type og størrelse på inngrep. </li> <li>Ved stråleterapi eller cellegiftbehandling er det vanlig å være <b>helt sykmeldt</b> så lenge behandling pågår og en periode etter avsluttet behandling. </li> <li>De fleste pasienter med denne typen kreft vil bli friske eller symptomfrie etter behandling. Det er derfor positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdoms og behandlingsforløpet. Et alternativ er <b>gradert sykmelding</b> i perioder hvor det er mulig.</li> <li>Ved alvorlig kreftsykdom med dårlig prognose må <b>pasientens motivasjon</b> for å gå på arbeid ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen<b> </b></li> <li>Det finnes <b>ingen øvre grense</b> for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store. </li></ul></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-14301" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-14301" class="rasjonale"><p>Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen</p><h3>Medisinske forhold</h3><ul> <li>Sykdommen har få eller ingen symptomer ut over blod i urinen før eventuelle metastatisk sykdom. </li> <li>Ved avansert sykdom er det betydelig påvirket allmenntilstand. </li> <li>Behandlingen er primært kirurgi (cystektomi, Transuretral reseksjon i blære (TRUB-B), intravesikal installasjonsbehandling, cellegift og strålebehandling, ofte i kombinasjon. </li> <li>Prognosen er god ved tidlige stadier, men pasienter med kurativ behandling trenger ofte tett oppfølging for mulige recidiv i blæren.</li> <li>1/3 som får utført reseksjon av lokalisert sykdom får recidiv innen få år. </li> <li>Psykiske reaksjoner og fatigue/tretthetstilstander forekommer ofte ved kreftsykdom. </li> <li>Selv om prognosen er god vil behandlingsforløpet variere, likeså den enkeltes evne og mulighet til å mestre belastningene. </li></ul><h3>Råd om belastning/ avlastning</h3> <ul> <li>Utredning og behandling krever i de fleste tilfeller tilpasning av aktivitetsnivå. </li> <li>Det vil være individuelle forskjeller i behovet for avlastning. Faktorer som bestemmer dette er sykdommens alvorlighetsgrad, behandlingens konsekvenser og pasientens totale situasjon. </li> <li>Det er positivt å leve et mest mulig normalt liv med henblikk på sosial kontakt og fysisk aktivitet, der hvor det er mulig. </li> <li>Ved symptomgivende sykdom vil smerter, kvalme og tretthet være vanlige symptomer som krever avlastning. Medikamentpåvirkning kan også spille inn. </li> <li>Økt infeksjonstilbøyelighet under cellegiftbehandling</li></ul><h3>Arbeid / sykmelding</h3> <ul><li><b>Sykmelding og lengde må vurderes individuelt,</b> symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen. </li> <li>Etter operasjoner vil det være nødvendig med hel sykmelding en periode avhengig av type og størrelse på inngrep. </li> <li>Ved stråleterapi eller cellegiftbehandling er det vanlig å være <b>helt sykmeldt</b> så lenge behandling pågår. </li> <li>De fleste pasienter med denne typen kreft vil bli friske eller symptomfrie etter behandling. Det er derfor positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdoms og behandlingsforløpet. Et alternativ er <b>gradert sykmelding</b> i perioder hvor det er mulig.</li> <li>Ved alvorlig kreftsykdom med dårlig prognose må <b>pasientens motivasjon</b> for å gå på arbeid ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen</li> <li>Det finnes <b>ingen øvre grense</b> for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store. </li></ul><h4>Versjon</h4><p>Dato: 31.10.2016 Versjon: 1.0</p><h4>Referanser</h4><ul><li>NELs redaksjon, "Norsk Elektronisk Legehåndbok". <a href="http://legehandboka.no/">http://legehandboka.no/</a></li></ul></div></div></div>