https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2745<h2 class="ms-rteElement-H2B">Langvarige smertetilstander - som kan eller skal ivaretas i andre deler av helsetjenesten (ikke rett)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Pasienter som forventes å få tilfredsstillende hjelp i primærhelsetjenesten. Pasienter som åpenbart har negative prognostiske faktorer som gjør at det er lite sannsynlig at behandling ved smerteklinikkene kan gi bedre resultater enn det som kan oppnås i andre deler av helsetjenesten. Dette kan for eksempel være pasienter som har vært til gjentatte vurderinger ved smerteklinikker eller annen spesialisthelsetjeneste tidligere uten at tiltak har ført frem eller blitt fulgt opp. Dette kan også være pasienter med stor belastning med komorbiditet som smerteklinikken ikke kan håndtere eller manglende motivasjon.</dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Nei</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>tidligere smertehistorie</li> <li>alder under 23 år</li> <li>omsorgsoppgaver for barn</li> <li>redusert livskvalitet</li> </ul> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11489" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11489" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses ikke å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses under tvil å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>