Last ned PDF (5.1 MB)

​​Å ha ein plan for helse- og sosialberedskap er lovpålagt for kommunane. Når det skjer uønska hendingar som kriser, katastrofar og eventuelt krig, har kommunen ansvar for nødvendig helsehjelp og sosiale tenester til alle som bur og oppheld seg i kommunen. Helsedirektoratet vil med denne rettleiaren leggje forholda betre til rette for dette viktige arbeidet.

​Rettleiaren inneheld mellom anna kapitell om risiko- og sårbarheitsanalysar, sosial beredskap, samarbeid mellom aktørane i ei krisehandtering og sjølvsagt malen for kommunane sin eigen plan.
Målgruppa for rettleiaren er først og fremst kommunane, men fylkesmannsembeta, fylkeskommunane, politiet og sjukehusa vil også ha stor nytte av den.

Kortversjon av denne rettleiaren: Mal for plan for helse- og sosialberedskap i kommunene