Individuell plan i lovverket for andre sektorer

Individuell plan er hjemlet i følgende lover og forskrifter for andre sektorer:

Det er utarbeidet forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen. Denne er hjemlet i NAV-loven § 15 og lov om sosial tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen §§ 28 og 33.

Skolens plikt til å medvirke i arbeidet med individuell plan er nedfelt i opplæringslova § 15-5.

I lov om kommunale krisesentertilbud § 4 er individuell plan nevnt som et verktøy for å samordne tjenester.