Formål

Registreringsveilederen gir en beskrivelse av opplysninger som skal registreres om personskader og hva som skal rapporteres til Norsk pasientregister (NPR). Enhetlig forståelse er nødvendig for å oppnå korrekt og komplett registrering og rapportering av data, noe som igjen er sentralt for datakvaliteten i NPR.

Målgruppe

  • Personell ved akuttmottak og andre enheter ved somatiske sykehus som mottar skadede pasienter
  • Personell ved kommunale legevakter som av Helse- og omsorgsdepartementet har fått pålegg om rapportering av personskadedata