Oppdatert desember 2016

Formålet med veilederen er å gi en beskrivelse av opplysninger spesialisthelsetjenesten skal registrere om pasienter som henvises til og mottar behandling innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling(TSB).

Opplysningene til Norsk pasientregister (NPR) er obligatorisk å rapportere. Formålet med denne veilederen er å bidra til en enhetlig registrering av dataene som rapporteres til NPR.

Til hjelp ved registrering av opplysningene knyttet til kartlegging av pasientens situasjon ved behandlingsstart, er det utarbeidet et skjema som er vedlagt bakerst i veileder.

Fra 2017 innføres ISF for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For informasjon om dette vises det til Helsedirektoratets sider om Innsatsstyrt finansiering (ISF)