https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2705<h2 class="ms-rteElement-H2B">Psykiske symptomer - alvorlige, sekundært til somatisk sykdom (veiledende frist 12 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Tilstanden omfatter alvorlige konversjonslidelser (F44) med symptomer som lammelser, besvimelser, kramper eller sansemessig svikt, og somatoforme lidelser (F45), der særlig langvarige, invalidiserende smertetilstander dominerer.</dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Bred utredning og behandling i samarbeid med somatisk helsetjeneste. Behandling i form av familie/individualterapi inklusive bearbeiding av sorg, erkjennelse av sykdommen, familiearbeid, samarbeid med somatisk spesialisthelsetjeneste og førstelinjetjenesten, veiledning og psykoedukative tiltak rettet mot pasient, familie og nettverk. Vurdering av medikasjon.</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>12 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>type og grad av somatiske sykdommer</li> <li>psykisk og somatisk helse i familien</li> <li>sosial situasjon og nettverk</li> <li>sårbarheter knyttet til grad av komorbiditet</li> <li>kulturelle forhold</li> </ul> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11448" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11448" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>