​For å styrke pasienter, brukere og deres nærmeste pårørende sin stilling er det gitt bestemmelser om rett til informasjon ved skade eller alvorlige komplikasjoner, gjeldende fra 1. januar 2014.

Lovendringene regulerer og presiserer blant annet en plikt til å gi og en rett til å få informasjon hvis pasienten/brukeren blir påført skade eller alvorlige komplikasjoner. Reglene gir også plikt til å gi ytterligere informasjon dersom skade, alvorlig komplikasjon eller dødsfall er uventet i forhold til påregnelig risiko. 

Helsedirektoratet har i samarbeid med representanter fra Statens helsetilsyn utarbeidet denne veilederen som angir nærmere hva som ligger i informasjonsplikten, når, hvordan og hva slags informasjon som skal gis.