https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2174<h2 class="ms-rteElement-H2B">Kontroll</h2><div class="textContainer"><p>Behovet for kontroll er individuelt. Alder, geografiske forhold, mobilitet, sykdomsutbredelse, sykdomsaktivitet, behandlingsrespons og komorbiditet gjør individualisering av kontrollene nødvendig. </p><p>Pasienter med KLL bør følges med regelmessige kontroller, hos spesialist i blodsykdommer eller hos fastlege/annen lege i samarbeid med spesialist i blodsykdommer. </p><p>I aktive behandlingsperioder foregår kontroller som oftest hver fjerde uke poliklinisk med mindre medisinering eller transfusjoner gjør hyppigere kontroll nødvendig. Ved indolent sykdom kan kontroll for eksempel hver tredje til sjette måned være tilstrekkelig. Samarbeid med fastlege om kontroller kan være viktig og nyttig. </p><p><br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2175<h2 class="ms-rteElement-H2B">Ansvarlig</h2><div class="textContainer"><p>Avdeling for blodsykdommer eller medisinsk avdeling med hematolog eller i samarbeid med hematolog, fastlege. </p><p><br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2177<h2 class="ms-rteElement-H2B">Informasjon og dialog med pasienten</h2><div class="textContainer"><p>Ved utskrivningssamtale med pasient og eventuelt pårørende forberedes pasienten på hva han/hun kan forvente seg etter utskrivelsen, og det informeres om hvor pasienten kan henvende seg med problemer. Pasient og pårørende orienteres om kontrollopplegg, hensikt, hvilke undersøkelser som gjøres og tidsforløp. Videre bør pasienten informeres om vanlige fysiske og eventuelt psykiske reaksjoner som kan oppstå etter kreftbehandling. </p><p>Fastlegen har for noen pasienter med lite kontrollbehov hos spesialist en koordinerende og sentral rolle. </p><p>Ved mistanke om tilbakefall hos pasient som har gjennomgått kurativ behandling skal pasienten informeres om dette, samt hvordan videre utredning planlegges. </p><p>Ansvarlig for informasjon til pasienten og for start av relevant utredning vil være den instans/avdeling som har ansvaret for pasienten på dette tidspunkt. </p><p><br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=3851<h2 class="ms-rteElement-H2B">Støttebehandling og sykepleie</h2><div class="textContainer"><p>Pasientens sykdomsspesifikke problemer skal vurderes individuelt og tiltak iverksettes for å ivareta konsekvenser av sykdom og behandling som har innvirkning på grunnleggende behov. Pårørendes behov for informasjon skal også imøtekommes og nødvendige tiltak iverksettes. <br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2176<h2 class="ms-rteElement-H2B">Håndtering av tilbakefall</h2><div class="textContainer"><p>KLL er vanligvis en uhelbredelig, men langsomt voksende sykdom som kan bringes i gjentatte remisjoner med kjemoterapi/ immunterapi. Ved maksimal respons er det vanlig å seponere behandling og observere ubehandlet til neste tilbakefall. </p><p>Uvirksom behandling bør seponeres. Det vises til <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-maligne-blodsykdommer">handlingsprogrammet</a> for detaljert beskrivelse. </p><p><br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2178<h2 class="ms-rteElement-H2B">Rehabilitering</h2><div class="textContainer"><p>Det vurderes individuelt om pasienten har behov for kontakt med ernæringsfysiolog, fysioterapeut eller andre relevante fagpersoner.</p><p>Rehabilitering skal tas opp tidlig i behandlingsløpet, slik at nødvendige tiltak kan settes inn ved behov for å opprettholde funksjon og begrense tap av funksjon. Hva pasienten selv kan gjøre bør belyses. Det er sykehusets ansvar å informere om aktuelle rehabiliteringstilbud. </p><p><br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2179<h2 class="ms-rteElement-H2B">Palliasjon</h2><div class="textContainer"><p>Palliative tiltak er sentrale for en del pasienter. <br>Den palliative innsats retter seg mot belastende symptomer på grunn av sykdom eller behandling.</p><p>Ved symptomlindrende behandlingsmålsetning gis behandling etter <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-palliasjon-i-kreftomsorgen">Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen</a>.</p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>