https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=9612<h2 class="ms-rteElement-H2B">Det vil bli innført nasjonale kvalitetsindikatorer for nyfødtintensivavdelinger<span class="subheader">Sterk anbefaling</span></h2><div class="textContainer"><p>Det foreligger i dag kvalitetsindikatorer i fødselsomsorgen, men ikke i nyfødtomsorgen. Organiseringen i ulike kategorier av nyfødtavdelinger gjør det naturlig å nedfelle kvalitetskrav til de ulike kategoriene. Kvalitetskravene i denne retningslinjen erstatter de tidligere volumkravene (Sosial og helsedirektoratet 2004).</p> <p>Det er i gang satt et samarbeid mellom Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister (NNK) og Sekretariat for Nasjonalt kvalitetsindikatorersystem for utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer med NNK som datakilde.</p> <p>Arbeidet er krevende fordi sykehusene har forskjellig pasientgrunnlag og lavt pasientantall. Noen sykehus vil tilsynelatende ha «dårligere» resultat enn andre på grunn av en mer krevende pasientgruppe. I små pasientgrupper vil enkelttilfeller påvirke resultatene mye. Det arbeides nå med å trekke ut det som kvalitativ god måte kan sammenliknes og som sier noe om kvalitet på tjenestene.<br> <br> Stortinget har sluttet seg til anbefalingene om en desentralisert og differensiert fødselsomsorg, se veileder <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-fodselsomsorgen">Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen</a> <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[13] Helsedirektoratet : Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen (IS-1877). 2010;" data-pmid="" data-ref-id="86270" data-url="https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/245/Et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-fodselsomsorgen-IS-1877.pdf">[13]</cite></span>.</p> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-14317" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> <li> <a href="#referanser-14317" class="referanser">Referanser</a></li></ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-14317" class="rasjonale"><p>Nasjonal helse og sykehusplan vektlegger nødvendigheten av å videreutvikle gode mål for kvalitet og pasientsikkerhet som kan brukes i kvalitetsarbeid på alle nivåer <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[18] Helse- og omsorgsdepartementet : Stortingsmelding 11: Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019). 2015;" data-pmid="" data-ref-id="86275" data-url="https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/stm201520160011000dddpdfs.pdf">[18]</cite></span>.</p> <p>Kvalitetsindikatorer er viktig for å måle og dokumentere god og likeverdig behandling til alle pasienter og familier i norske nyfødtavdelinger.</p> <p>Pasienter i nyfødtavdelinger er en særlig sårbar gruppe hvor god behandlingskvalitet er avhengig av sammensatt, nøyaktig arbeid overfor pasienten og pårørende. Kvalitetsindikatorer er nødvendig for å måle og videreutvikle retningslinjer for god behandling.</p> </div><div id="<p><a href="https://www.nice.org.uk/guidance/QS4">NICE (National Institute for Health and Care Excellence, UK) har utviklet kvalitets standarder i perinatalmedisin</a> <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[70] National Institute for Health and Care Excellence (NICE) : Neonatal specialist care - Quality standard. 2010;" data-pmid="" data-ref-id="86327" data-url="www.nice.org.uk/guidance/qs4">[70]</cite></span>. De fleste av disse finnes som anbefalinger i denne retningslinjen kapitel VI. De øvrige er aktuelle for fødselsomsorgen.</p> <p>I påvente av nasjonale kvalitetsindikatorer kan oversikter fra kvalitetsregisteret som infeksjoner, antibiotikabruk og liggetider være interessante data å sammenlikne mellom virksomheter av samme kategori. Enheter med høy frekvens av sepsis, kan finne forskjeller i avdelingenes prosedyrer som kan være årsak til forskjeller.</p> <p>Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) er opprettet i 2016 og baseres på innhenting av data fra det danske pasientregister (LPR) og det sentrale personregister(CPR) <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[69] Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte : Kvalitetsindikatorer i nyfødtavdelinger. http://www.rkkp.dk/siteassets/om-rkkp/de-kliniske-kvalitetsdatabaser/nyfodte/indikatorliste_dansk-kvalitetsdatabase-for-nyfodte_14072016.pdf. 2016;" data-pmid="" data-ref-id="86326" data-url="">[69]</cite></span>. Registeret har skissert 9 kvalitetsindikatorer ; 1) Overlevelse 2) Innleggelse fra hjemmet innenfor nyfødtperioden 0-28 dager, 3) Overlevelse uten vesentlig neonatal morbiditet( eks.lik Vermont Oxford Network), 4) Amming(full amming ved utskrivelsen), 5) Hud mot hud (innenfor første 6 timer), 6) Innleggelses temperatur, 7) Vekst under innleggelse, 8) Smertescoring (første levedøgn), 9) Infeksjons-behandling/antibiotika forbruk <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[69] Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte : Kvalitetsindikatorer i nyfødtavdelinger. http://www.rkkp.dk/siteassets/om-rkkp/de-kliniske-kvalitetsdatabaser/nyfodte/indikatorliste_dansk-kvalitetsdatabase-for-nyfodte_14072016.pdf. 2016;" data-pmid="" data-ref-id="86326" data-url="">[69]</cite></span>.</p> " class="praktisk"><p><a href="https://www.nice.org.uk/guidance/QS4">NICE (National Institute for Health and Care Excellence, UK) har utviklet kvalitets standarder i perinatalmedisin</a> <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[70] National Institute for Health and Care Excellence (NICE) : Neonatal specialist care - Quality standard. 2010;" data-pmid="" data-ref-id="86327" data-url="www.nice.org.uk/guidance/qs4">[70]</cite></span>. De fleste av disse finnes som anbefalinger i denne retningslinjen kapitel VI. De øvrige er aktuelle for fødselsomsorgen.</p> <p>I påvente av nasjonale kvalitetsindikatorer kan oversikter fra kvalitetsregisteret som infeksjoner, antibiotikabruk og liggetider være interessante data å sammenlikne mellom virksomheter av samme kategori. Enheter med høy frekvens av sepsis, kan finne forskjeller i avdelingenes prosedyrer som kan være årsak til forskjeller.</p> <p>Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) er opprettet i 2016 og baseres på innhenting av data fra det danske pasientregister (LPR) og det sentrale personregister(CPR) <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[69] Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte : Kvalitetsindikatorer i nyfødtavdelinger. http://www.rkkp.dk/siteassets/om-rkkp/de-kliniske-kvalitetsdatabaser/nyfodte/indikatorliste_dansk-kvalitetsdatabase-for-nyfodte_14072016.pdf. 2016;" data-pmid="" data-ref-id="86326" data-url="">[69]</cite></span>. Registeret har skissert 9 kvalitetsindikatorer ; 1) Overlevelse 2) Innleggelse fra hjemmet innenfor nyfødtperioden 0-28 dager, 3) Overlevelse uten vesentlig neonatal morbiditet( eks.lik Vermont Oxford Network), 4) Amming(full amming ved utskrivelsen), 5) Hud mot hud (innenfor første 6 timer), 6) Innleggelses temperatur, 7) Vekst under innleggelse, 8) Smertescoring (første levedøgn), 9) Infeksjons-behandling/antibiotika forbruk <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[69] Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte : Kvalitetsindikatorer i nyfødtavdelinger. http://www.rkkp.dk/siteassets/om-rkkp/de-kliniske-kvalitetsdatabaser/nyfodte/indikatorliste_dansk-kvalitetsdatabase-for-nyfodte_14072016.pdf. 2016;" data-pmid="" data-ref-id="86326" data-url="">[69]</cite></span>.</p> </div><div id="referanser-14317"><ul><li class="breakall"><span> [13] </span><span> Helsedirektoratet </span><span> Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen (IS-1877) </span><span> </span><span> 2010 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/245/Et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-fodselsomsorgen-IS-1877.pdf"> https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/245/Et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-fodselsomsorgen-IS-1877.pdf </a></span></li><li class="breakall"><span> [18] </span><span> Helse- og omsorgsdepartementet </span><span> Stortingsmelding 11: Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) </span><span> </span><span> 2015 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/stm201520160011000dddpdfs.pdf"> https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/stm201520160011000dddpdfs.pdf </a></span></li><li class="breakall"><span> [69] </span><span> Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte </span><span> Kvalitetsindikatorer i nyfødtavdelinger. http://www.rkkp.dk/siteassets/om-rkkp/de-kliniske-kvalitetsdatabaser/nyfodte/indikatorliste_dansk-kvalitetsdatabase-for-nyfodte_14072016.pdf </span><span> </span><span> 2016 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></li><li class="breakall"><span> [70] </span><span> National Institute for Health and Care Excellence (NICE) </span><span> Neonatal specialist care - Quality standard </span><span> </span><span> 2010 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a> www.nice.org.uk/guidance/qs4 </a></span></li></ul></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=9613<h2 class="ms-rteElement-H2B">Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister bør benyttes av alle nyfødtavdelinger og være et register som bidrar i arbeidet med nasjonale kvalitetsindikatorer<span class="subheader">Sterk anbefaling</span></h2><div class="textContainer"><p>Alle nyfødtavdelinger bør ha teknologiske og praktisk tilrettelagte forhold som gjør det mulig å registrere og sende data til Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (NNK).</p> <p>Det bør være en lokal ansvarlig person i hver nyfødtintensiv avdeling som sikrer korrekt og fullstendig registrering av data i registeret, og som samarbeider med NNK.</p> <p>NNK's store database vil være en naturlig bidragsyter til å få fram gode nasjonale kvalitetsindikatorer.</p> <p>Registeret bør også utrede samarbeid om kvalitetsarbeid og forskning med internasjonale samarbeidspartnere.</p> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-14316" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> <li> <a href="#referanser-14316" class="referanser">Referanser</a></li></ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-14316" class="rasjonale"><p>Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister gir mulighet for både nasjonal, regional og lokal kvalitetsforbedring og forskning.<br> <br> Nyfødtmedisinsk aktivitet er spredt på relativt mange og små avdelinger i Norge (i 2016 totalt 19 barneavdelinger). Samtidig gir det norske helsevesenet bedre muligheter for oppfølging og forskning i forhold til svært mange andre land.</p> <p>I Nasjonal helse og sykehusplan er det vektlagt tiltak for fagrevisjoner og læringsarenaer for fagfolk i helsevesenet <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[18] Helse- og omsorgsdepartementet : Stortingsmelding 11: Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019). 2015;" data-pmid="" data-ref-id="86275" data-url="https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/stm201520160011000dddpdfs.pdf">[18]</cite></span>. Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister er en viktig premiss for at slik læring og samarbeide kan skje i nyfødtavdelingene.</p> <p>For å muliggjøre kvalitetsarbeid og forskning er det nødvendig at data som registreres og sendes registeret er fullstendige og korrekte.</p> </div><div id="<p> </p> <p>Alle norske nyfødtavdelinger registrerer og sender data om hver enkelt pasient til Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (NNK).</p> <p>Registeret gir årlige rapporter til hver nyfødtavdeling, og rapportene er også tilgjengelige for befolkningen via nett-side <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[36] NNK : Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister. Rapport 2011-2014. 2014;" data-pmid="" data-ref-id="86292" data-url="">[36]</cite></span>.</p> " class="praktisk"><p> </p> <p>Alle norske nyfødtavdelinger registrerer og sender data om hver enkelt pasient til Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (NNK).</p> <p>Registeret gir årlige rapporter til hver nyfødtavdeling, og rapportene er også tilgjengelige for befolkningen via nett-side <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[36] NNK : Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister. Rapport 2011-2014. 2014;" data-pmid="" data-ref-id="86292" data-url="">[36]</cite></span>.</p> </div><div id="referanser-14316"><ul><li class="breakall"><span> [18] </span><span> Helse- og omsorgsdepartementet </span><span> Stortingsmelding 11: Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) </span><span> </span><span> 2015 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/stm201520160011000dddpdfs.pdf"> https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/stm201520160011000dddpdfs.pdf </a></span></li><li class="breakall"><span> [36] </span><span> NNK </span><span> Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister. Rapport 2011-2014 </span><span> </span><span> 2014 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></li></ul></div></div></div>