Veilederen oppsummerer eksisterende kunnskap og gir anbefalinger om utredning, diagnostikk, pleie og omsorg for pasienter med CFS/ME.

Å gi helsetjenester til brukere som ikke har en klar og entydig anerkjent årsak til sin sykdom, stiller store krav til faglig kvalitet, profesjonalitet og utøvelse av tjenestetilbudet. Tidlig og riktig diagnose er viktig i et pasientforløp.

Veilederen bygger på dagens kunnskap og erfaring, de ordninger som er etablert i dag og gjeldende rettsregler. Det er lagt vekt på at dette først og fremst skal være en faglig veileder for helsepersonell. Veilederen vil bli revidert i takt med ny kunnskap.

Etter en offentlig debatt om eksemplene på pleietiltak, sendte Helsedirektoratet Nasjonal veileder for CFS/ME på en innspillsrunde sommeren 2014 (ZIP). Direktoratet har gått gjennom alle innspillene, og har på bakgrunn av dette gjort enkelte endringer i veilederen. Den nye utgaven av veilederen ble publisert i juni 2015.