​​​Formålet med veilederen er å bidra til likeverdighet i tilbudet uavhengig av alder, kjønn, bosted, sosioøkonomisk status og etnisk tilhørighet.

Veilederen skal også bidra til et helhetlig pasientforløp hvor kravene til forsvarlighet kan møtes gjennom alle faser av forløpet.

Tidligere «hjemmerespiratorbehandling»

I Norge har begrepet «hjemmerespiratorbehandling» vært i vanlig bruk for behandling av pasienter med et varig behov for mekanisk ventilasjon, selv om dette ikke nødvendigvis foregår i pasientens private bolig. Nå bruker vi betegnelsen langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV) i stedet for hjemmerespiratorbehandling.

Likeverdig behandling

Pasientene er svært forskjellige når det gjelder grunnsykdom og sykdomsforløp. Dette innebærer også at pasientenes behov for hjelp til langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) er forskjellig. Det var ved utgangen av 2010 1304 personer med LTMV, herav 89 barn under 18 år. Omtrent ti prosent kan ha behov for hjelp og oppfølging på døgnbasis. Noen pasienter er selvhjulpne, eventuelt også i arbeid. 

Det er påvist store geografiske ulikheter i forekomsten av LTMV. Bakgrunnen for dette er drøftet i den nasjonale veilederen. Kompetanse og motivasjon hos det ansvarlige helsepersonell er viktige faktorer.

Hovedtema

  • Kunnskapsbasert avgrensning av hvilke pasientgrupper som kan ha nytte av og som bør tilbys LTMV.
  • Verdier og kriterier som bør legges til grunn i en individuell vurdering av hver enkelt pasient før beslutning om oppstart av LTMV.
  • Forsvarlighet gjennom hele pasientforløpet.
  • Samhandling, ansvars- og oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjeneste, kommuner, pasienter og pårørende.

Den nasjonale veilederen gir anbefalinger både av kunnskapsbasert faglig art og av praktisk og organisatorisk art. Anbefalingene er rettet mot ulike faser i pasientforløpet. Det er spesielt fokusert på barn og på pasienter med alvorlig og progredierende grunnsykdom, for eksempel pasienter med amyotrofisk lateralsklerose (ALS). Vurdering av slike pasienter kan være medisinsk og etisk svært utfordrende.