Veilederen skal bidra til å avklare ansvar og hovedoppgaver når flere nødetater samvirker, både ved mindre hendelser, storulykker og masseskadehendelser.

Veilederen er distribuert til landets helseforetak og kommuner, og Helsedirektoratet ber om:

  • at helseforetak og kommuner sørger at veilederen gjøres kjent for helsepersonell som inngår i den organiserte akuttmedisinske beredskapen utenfor sykehus
  • at prosedyren innarbeides i lokalt planverk og at personell gis anledning til å delta i planlagte opplærings- og implementeringsaktiviteter

Et eget e-læringsprogram er utarbeidet og er tilgjengelig på nakos.no