GAP-undersøkelser: Verktøy for forbedringsarbeid knyttet til nasjonale faglige retningslinjer om psykisk helse og rus

Retningslinjen redegjør for kunnskapsstatus på området, etiske og juridiske overveielser, samt behovet for informasjon til og medvirkning fra brukere og pårørende. Anbefalingene bygger på klinisk erfaring, kunnskapsoppsummeringer og lovkrav knyttet til helsetjenesten.

Retningslinjer utarbeidet i andre land, herunder de engelske retningslinjene utgitt av National Institute of Clinical Exellence (NICE), er også benyttet i utarbeidelsen av anbefalingene.

Målgruppene for retningslinjen er behandlere i spesialisthelsetjenesten som anvender ECT, pasienter som behandles med ECT og deres pårørende, øvrig helsepersonell i primær‐ og spesialisthelsetjeneste samt administratorer og ledere i helsetjenesten.