Bestill retningslinjen i papirversjon​

De fleste for tidlig fødte barn vokser opp uten at de får spesielle vansker. Retningslinjen oppsummerer kunnskap som viser at risikoen for å utvikle vansker er betydelig høyere for barn som er født for tidlig enn barn født til rett tid. Risikoen øker med avtagende alder og fødselsvekt.

Vanskene kan være fysiske, nevrologiske, atferdsmessige, psykiske og kognitive. Det er på denne bakgrunn Helsedirektoratet anbefaler at denne gruppe barn skal gis særskilt oppmerksomhet.

Målet med retningslinjen er å bidra til en mer lik, målrettet og bedre oppfølging av for tidlig fødte barn og deres familier etter at de er utskrevet fra nyfødtavdelingen.

Sentrale anbefalinger

Oppfølging i primærhelsetjenesten

  • Primærhelsetjenesten har hovedansvaret for oppfølging av for tidlig fødte barn og deres familier. Disse bør tilbys en mer omfattende og mer målrettet oppfølging enn barn født til rett tid, fra utskrivelse fra sykehuset og opp i skolealder. Dette gjelder alle for tidlig fødte barn som har vært innlagt ved en nyfødtavdeling.
  • Retningslinjen gir anbefalinger om hva som bør ha spesiell fokus på ulike alderstrinn. Videre anbefales det at helsestasjonen bruker standardiserte kartleggingsverktøy tilpasset barnets alder når de skal vurdere utvikling og vekst hos barnet.
  • En av de viktigste oppgavene til helsestasjonen er å lytte til foreldrenes bekymringer og ta de på alvor. Trygge fagfolk smitter over på foreldrene og gjør de mer trygge i sin omsorgsutøvelse. Helsestasjonen skal også involvere andre instanser i kommunen når det er grunnlag for det (fysioterapeut, ergoterapeut, spesialpedagog/psykolog med mer).
  • Spesialisthelsetjenesten avslutter sine rutinemessige kontroller ved 5 års alder, og følger kun opp videre når det er klar indikasjon for det. Det er derfor viktig at kommunehelsetjenesten gjør en grundig vurdering av barna også i skolealder, og at det er lav terskel for ny henvisning til relevante instanser i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Oppfølging i spesialisthelsetjenesten

  • ​Barn som har spesielt høy risiko for utviklingsvansker bør følges regelmessig og systematisk opp til 5 års alder av spesialisthelsetjenesten. Etter 5 års alder skal det gjøres en individuell vurdering av behovet for fortsatt oppfølging. Hvilke barn dette gjelder er nærmere definert i retningslinjen.
  • Oppfølgingen bør være tverrfaglig fordi barnets vansker ofte er komplekse og sammensatte. Kompetansen i spesialisthelsetjenesten må omfatte fysisk, psykisk, språklig og kognitiv utvikling.
  • Ansvarsforhold mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten må avklares. Samarbeid og gjensidig utveksling av informasjon er helt nødvendig bl.a. for å unngå dublering av tester og undersøkelser.
  • Spesialisthelsetjenesten skal bidra til økt kompetanse i primærhelsetjenesten. Derfor oppfordres barneavdelingene til å arrangere regelmessige seminar for fagpersoner i kommunene som har ansvaret for oppfølging av for tidlig fødte barn.