Last ned PDF (2.1 MB)

Høy lyd kan være en del av positive kulturopplevelser og dermed fremme trivsel hos mange mennesker. Samtidig kan den samme lyden medføre helseplager og søvnforstyrrelser for andre. Ved svært høy lyd er det også risiko for hørselsskader.

Helsedirektoratet har mottatt meldinger fra kommuner, som varsler om støyplager og søvnforstyrrelser fra konserter og arrangementer. Håndteringen av disse sakene har variert mellom kommunene. Det er også rapportert om bekymring knyttet til høye lydnivåer med risiko for hørselsskader.

Med bakgrunn i dette har Helsedirektoratet, i samarbeid med relevante fagmiljøer, utarbeidet en nasjonal veileder (IS- 0327) for vurdering av lydnivå når musikkhøyttalere brukes. Veilederen er ment å imøtekomme lokale myndigheters behov for konkrete anbefalinger om akseptable lydnivåer ved konserter, festivaler, o. l. Den angir også et forventningsnivå til kommunenes miljørettet helseverntjenestes behandling av saker som omfattes av §§9a og 10a i forskrift om miljørettet helsevern og til Fylkesmannens klagesaksbehandling etter de samme bestemmelsene.

Det foreligger også en kortversjon beregnet på arrangører, utøvere og lydteknikere, m.v.