https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2830<h2 class="ms-rteElement-H2B">Psykisk helsevern for voksne</h2><div class="textContainer"><h3>Henvisning til tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern</h3><p>Ved henvisning til <strong>tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern </strong><span></span>er det krav om en forutgående legeundersøkelse, jf. psykisk helsevernloven § 3-1 med følgende innhold:<br></p><ul><li>hvem som har begjært legeundersøkelsen</li><li><span></span>tidspunkt og sted for undersøkelsen</li><li><span></span>pasientens syn på tilbud om psykisk helsevern</li><li><span></span>relevante pasientopplysninger som legen har mottatt fra andre</li><li><span></span>de observasjoner av medisinsk eller annen art som er gjort, herunder om det antas å foreligge en alvorlig sinnslidelse</li><li><span></span>hvilket grunnlag som anses å være til stede for å etablere tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern, jf. psykisk helsevernloven § 3-2 og § 3-3.</li></ul><p>Opplysninger fra legeundersøkelsen skal legges ved i lukket konvolutt, eller sendes direkte fra legen som har foretatt undersøkelsen.</p><p>For ytterligere informasjon om dette regelverket, se <a href="https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/psykisk-helsevernloven-og-psykisk-helsevernforskriften-med-kommentarer">rundskriv til psykisk helsevernloven og forskriften</a>, spesielt <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykisk-helsevernloven-og-psykisk-helsevernforskriften-med-kommentarer/seksjon?Tittel=kapittel-3-etablering-og-11227#%c2%a7-3-1.-legeunders%c3%b8kelse">kommentaren til § 3-1</a> og <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykisk-helsevernloven-og-psykisk-helsevernforskriften-med-kommentarer/seksjon?Tittel=kapittel-2-etablering-og-11224#%c2%a7-8.-uttalelse-etter-legeunders%c3%b8kelse">forskriften § 8</a>.</p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2831<h2 class="ms-rteElement-H2B">Psykisk helsevern barn og unge (PHBU/BUP)</h2><div class="textContainer"><h3>Henvisningskjema for BUP</h3><p> Eget henvisningsskjema for BUP kan eventuelt benyttes som tillegg til den ordinære henvisningen eller fungere som en særskilt veiledning for innhold i henvisninger til BUP. </p><ul> <li><a href="http://nbup.no/doc/skjema/Bup%20henvisningsskjema%20-%20bokmaal.pdf">Henvisningsskjema for BUP (bokmål, PDF)</a></li> <li><a href="http://nbup.no/doc/skjema/Bup%20henvisningsskjema%20-%20nynorsk.pdf">Henvisningsskjema for BUP (nynorsk, PDF)</a></li> </ul><p> Se også: <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/henvisningsveileder/seksjon?Tittel=innholdet-i-henvisningen-1109#Pasientopplysninger">Foreldresamtykke for barn under 16 år</a> </p><h3>Henvisning til tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern</h3><p> Tvungen observasjon/ tvungent psykisk helsevern er kun aktuelt for personer 16 år eller eldre. </p><p> Ved slik henvisningen er det krav om en forutgående legeundersøkelse, jf. psykisk helsevernloven § 3-1 med følgende innhold: </p><ul> <li>hvem som har begjært legeundersøkelser</li> <li>tidspunkt og sted for undersøkelsen</li> <li>pasientens syn på tilbud om psykisk helsevern</li> <li>relevante pasientopplysninger som legen har mottatt fra andre</li> <li>de observasjoner av medisinsk eller annen art som er gjort, herunder om det antas å foreligge en alvorlig sinnslidelse</li> <li><span></span>hvilket grunnlag som anses å være til stede for å etablere tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern, jf. psykisk helsevernloven § 3-2 og § 3-3.</li> </ul><p> Opplysninger fra legeundersøkelsen skal legges ved i lukket konvolutt, eller sendes direkte fra den lege som har foretatt undersøkelsen. </p><p> Se også <a href="https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/psykisk-helsevernloven-og-psykisk-helsevernforskriften-med-kommentarer">rundskriv til psykisk helsevernloven og forskriften</a>, spesielt kommentaren til § 3-1 og forskriften § 8. </p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=89<h2 class="ms-rteElement-H2B">Nyresykdommer</h2><div class="textContainer"><h3>Funn og undersøkelsesresultater</h3><p><strong>Kliniske funn</strong></p><ul><li>Blodtrykk: kontor-BT, gjennomsnitt-BT og utvikling</li><li><span></span>Ødemer</li><li>Residualurin</li></ul><p><strong>Laboratoriesvar</strong></p><ul><li>Hemoglobin, natrium, kalium, calsium, fosfat, albumin, kreatinin, karbamid, Hba1c, CRP</li><li>Urinstix:tidligere og aktuellefunn</li><li>Albumin/kreatinin ratio (proteinuri) og utvikling</li><li>Glomerulær filtrasjonshastighet (GFR) og utvikling</li></ul><p><strong>Bildediagnostiske resultater</strong></p><ul><li>Resultat av relevante radiologiske undersøkelser (f.eks. ultralyd nyrer, blærescanning)</li></ul><h3>Andre relevante tilstander</h3><p>Tidligere sykdommer av betydning for problemstillingen</p><ul><li>Hypertensjon</li><li>Familiær nyresykdom</li><li>Etablert karsykdom</li><li>Diabetes</li><li>Tidligere medikamenter relevant for aktuell problemstilling</li></ul></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>