https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=9337<h2 class="ms-rteElement-H2B">Styringssystem: Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom skal ha et styringssystem<span class="subheader">Krav i lov eller forskrift</span></h2><div class="textContainer"><p>Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom i kommunen skal ha et system for internkontroll (styringssystem) for systematisk styring av virksomhetens aktiviteter, jf. helsetilsynsloven § 3 første ledd.</p> <p>Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter <strong>planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres </strong>i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 4.</p> <p>Formålet med styringssystemet er å <strong>bidra til forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet</strong>, og sørge for at krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves.</p> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-14574" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> <li> <a href="#referanser-14574" class="referanser">Referanser</a></li></ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-14574" class="rasjonale"><p><em><em>Innholdet i anbefalingen bygger på lov, forskrift og konsensus i arbeidsgruppa.</em></em></p> <p>Enhver som yter helse- og omsorgstjenester skal etablere et internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter, jf. helsetilsynsloven § 3.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[1] Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven). LOV-1984-03-30-15. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1984-03-30-15" data-pmid="" data-ref-id="113803" data-url="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1984-03-30-15">[1]</cite></span> Fylkesmannen fører tilsyn med at virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester har etablert internkontrollsystemer og at virksomheten fører kontroll for å forebygge svikt i tjenestene.</p> <p>Styringssystemet er avgjørende for å sikre forsvarlighet i tjenestene. Tilsyn har vist at enkelte av områdene i internkontrollsystemet er særlig sårbare i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[3] Helsestasjon - hjelp i rett tid? Oppsummering av landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013. Oslo: Statens helsetilsyn; 2014. Rapport fra Helsetilsynet 4/2014. Tilgjengelig fra: https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2014/helsetilsynetrapport4_2014.pdf" data-pmid="" data-ref-id="113805" data-url="https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2014/helsetilsynetrapport4_2014.pdf">[3]</cite></span></p> <p>Det er opp til virksomheten å bestemme hvordan kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten skal oppfylles. Det følger av forskriften § 5 at styringssystemet <strong>skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig</strong> for å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av helselovgivningen.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[4] Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR-2016-10-28-1250. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250" data-pmid="" data-ref-id="113804" data-url="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250">[4]</cite></span></p> </div><div id="<p>Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten, har ansvaret for at kravene til styringssystemet blir oppfylt.</p> <ul> <li><strong>Kommunen </strong>har det overordnede ansvaret for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, og har plikt til å planlegge, gjennomføre og korrigere virksomheten, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[5] Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. FOR-2003-04-03-450. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450" data-pmid="" data-ref-id="113802" data-url="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450">[5]</cite></span> Ansvaret ligger hos <strong>øverste leder i kommunen</strong>, i siste instans hos <strong>kommunestyret</strong>.</li> <li><strong>Leder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunen</strong> har i de fleste tilfeller fått ansvaret delegert, og er ansvarlig for at tjenesten oppfyller kravene til styringssystemet.</li> <li>Selv om ansvaret er delegert, er <strong>kommunens øverste ledelse ansvarlig </strong>for at helsestasjons- og skolehelsetjenesten oppfyller kravene til styringssystemet.</li> </ul> <p><br> Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 6, § 7, § 8 og § 9 beskriver nærmere hva innholdet i styringssystemet skal være.</p> <p><br> <strong>For å kunne yte faglig forsvarlige tjenester, skal virksomheten ha et styringssystem som blant annet skal:</strong></p> <ul> <li>Sikre <strong>god og tydelig ansvars- og oppgavefordeling </strong>mellom de ansatte.</li> <li>Sørge for at de ansatte har <strong>riktig og tilstrekkelig kompetanse </strong>til å utføre oppgavene sine. Ledelsen skal sikre at de ansatte har tilgang til og oversikt over de lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere som er aktuelle for tjenesten. Se mer i <u><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=fellesdel-ledelse-styring-og-5873">anbefalingen Kompetanse</a>.</u></li> <li>Sikre at <strong>avvik</strong> fra faglig forsvarlighet og avvik fra andre krav som tjenesten setter til seg selv blir <strong>registrert og håndtert</strong>, og at det blir satt i gang tiltak for å rette opp feil og tiltak for å forebygge sårbare områder i tjenesten.</li> <li>Sørge for at <strong>erfaringer </strong>fra de ansatte og erfaringer fra brukerne brukes aktivt for å <strong>forbedre virksomheten</strong>.</li> </ul> <h3><br> Mer informasjon om internkontroll</h3> <ul> <li><a href="https://lovdata.no/SF/forskrift/2016-10-28-1250"><u>Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten</u></a></li> <li>Helsedirektoratets veileder <a href="https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/168/IS-1183-Internkontroll-i-sosial-og-helsetjenesten.pdf"><u>Hvordan holde orden i eget hus - Internkontroll i sosial- og helsetjenesten</u></a></li> <li>Statens helsetilsyn: <a href="https://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2012/Styre-for-a-styrke-Rapport-fra-tilsyn-med-helsestasjonsvirksomheten/"><u>Styre for å styrke. Rapport fra helsestasjonsvirksomheten</u></a></li> <li>Statens helsetilsyn: <a href="https://red-data.helsedirektoratet.no/author/•Helsestasjonen%20-%20Hjelp%20i%20rett%20tid? Oppsummering av landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013. Statens helsetilsyn 4/2014"><u>Helsestasjonen - Hjelp i rett tid? Oppsummering av landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013</u></a>.</li> </ul> " class="praktisk"><p>Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten, har ansvaret for at kravene til styringssystemet blir oppfylt.</p> <ul> <li><strong>Kommunen </strong>har det overordnede ansvaret for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, og har plikt til å planlegge, gjennomføre og korrigere virksomheten, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[5] Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. FOR-2003-04-03-450. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450" data-pmid="" data-ref-id="113802" data-url="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450">[5]</cite></span> Ansvaret ligger hos <strong>øverste leder i kommunen</strong>, i siste instans hos <strong>kommunestyret</strong>.</li> <li><strong>Leder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunen</strong> har i de fleste tilfeller fått ansvaret delegert, og er ansvarlig for at tjenesten oppfyller kravene til styringssystemet.</li> <li>Selv om ansvaret er delegert, er <strong>kommunens øverste ledelse ansvarlig </strong>for at helsestasjons- og skolehelsetjenesten oppfyller kravene til styringssystemet.</li> </ul> <p><br> Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 6, § 7, § 8 og § 9 beskriver nærmere hva innholdet i styringssystemet skal være.</p> <p><br> <strong>For å kunne yte faglig forsvarlige tjenester, skal virksomheten ha et styringssystem som blant annet skal:</strong></p> <ul> <li>Sikre <strong>god og tydelig ansvars- og oppgavefordeling </strong>mellom de ansatte.</li> <li>Sørge for at de ansatte har <strong>riktig og tilstrekkelig kompetanse </strong>til å utføre oppgavene sine. Ledelsen skal sikre at de ansatte har tilgang til og oversikt over de lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere som er aktuelle for tjenesten. Se mer i <u><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=fellesdel-ledelse-styring-og-5873">anbefalingen Kompetanse</a>.</u></li> <li>Sikre at <strong>avvik</strong> fra faglig forsvarlighet og avvik fra andre krav som tjenesten setter til seg selv blir <strong>registrert og håndtert</strong>, og at det blir satt i gang tiltak for å rette opp feil og tiltak for å forebygge sårbare områder i tjenesten.</li> <li>Sørge for at <strong>erfaringer </strong>fra de ansatte og erfaringer fra brukerne brukes aktivt for å <strong>forbedre virksomheten</strong>.</li> </ul> <h3><br> Mer informasjon om internkontroll</h3> <ul> <li><a href="https://lovdata.no/SF/forskrift/2016-10-28-1250"><u>Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten</u></a></li> <li>Helsedirektoratets veileder <a href="https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/168/IS-1183-Internkontroll-i-sosial-og-helsetjenesten.pdf"><u>Hvordan holde orden i eget hus - Internkontroll i sosial- og helsetjenesten</u></a></li> <li>Statens helsetilsyn: <a href="https://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2012/Styre-for-a-styrke-Rapport-fra-tilsyn-med-helsestasjonsvirksomheten/"><u>Styre for å styrke. Rapport fra helsestasjonsvirksomheten</u></a></li> <li>Statens helsetilsyn: <a href="https://red-data.helsedirektoratet.no/author/%e2%80%a2Helsestasjonen%20-%20Hjelp%20i%20rett%20tid?%20Oppsummering%20av%20landsomfattende%20tilsyn%20med%20helsestasjoner%202013.%20Statens%20helsetilsyn%204/2014"><u>Helsestasjonen - Hjelp i rett tid? Oppsummering av landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013</u></a>.</li> </ul> </div><div id="referanser-14574"><ul><li class="breakall"><span> [1] </span><span> </span><span> Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven). LOV-1984-03-30-15 </span><span> Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1984-03-30-15 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1984-03-30-15"> https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1984-03-30-15 </a></span></li><li class="breakall"><span> [2] </span><span> </span><span> Hvordan holde orden i eget hus: internkontroll i sosial- og helsetjenesten </span><span> Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2004. IS-1183 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></li><li class="breakall"><span> [3] </span><span> </span><span> Helsestasjon - hjelp i rett tid? Oppsummering av landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013 </span><span> Oslo: Statens helsetilsyn; 2014. Rapport fra Helsetilsynet 4/2014. Tilgjengelig fra: https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2014/helsetilsynetrapport4_2014.pdf </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2014/helsetilsynetrapport4_2014.pdf"> https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2014/helsetilsynetrapport4_2014.pdf </a></span></li><li class="breakall"><span> [4] </span><span> </span><span> Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR-2016-10-28-1250 </span><span> Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250"> https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250 </a></span></li><li class="breakall"><span> [5] </span><span> </span><span> Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. FOR-2003-04-03-450 </span><span> Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450"> https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450 </a></span></li></ul></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=9338<h2 class="ms-rteElement-H2B">Ansvars- og oppgavefordeling: Ledelsen skal sikre god og tydelig ansvars- og oppgavefordeling i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom<span class="subheader">Krav i lov eller forskrift</span></h2><div class="textContainer"><p>Ledelsen skal sikre god og tydelig ansvars- og oppgavefordeling i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Den eller de som er ansvarlig(e) for virksomheten skal beskrive virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering. </p><p><strong>Det skal gå klart frem hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt</strong>, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 6 bokstav a.</p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-14575" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> <li> <a href="#referanser-14575" class="referanser">Referanser</a></li></ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-14575" class="rasjonale"><p><em><em>Innholdet i anbefalingen bygger på lov, forskrift og konsensus i arbeidsgruppa.</em></em></p> <p>Det følger av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 6 bokstav a at plikten til å planlegge virksomhetens aktiviteter innebærer å ha oversikt over og beskrive virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering. Det skal gå klart frem hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt og hvordan ansatte skal arbeide systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i virksomheten.</p> <p>Styringssystemet skal videre sørge for at virksomhetens oppgaver gjennomføres, jf. forskriften § 7 og evalueres, jf. forskriften § 8.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[4] Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR-2016-10-28-1250. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250" data-pmid="" data-ref-id="113804" data-url="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250">[4]</cite></span></p> </div><div id="<p><strong>Ledelsen skal sørge for at alle de ansatte kjenner til:</strong></p> <ul> <li>hva som er deres arbeidsoppgaver</li> <li>omfanget av eget ansvar og omfanget av tjenestens ansvarsområde</li> <li>hva som er andre samarbeidspartneres ansvarsområder, se <u><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=fellesdel-samhandling-og-samarbeid-5871">kapittel Fellesdel: Samhandling og samarbeid</a></u></li> <li>virksomhetens mål</li> <li>hvem som har myndighet til å ta faglige og administrative beslutninger</li> </ul> <p><br> <strong>For å oppfylle kravene i forskriften, bør ledelsen i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom blant annet sørge for at:</strong></p> <ul> <li>det er gjort interne avklaringer om hvilke oppgaver helsesøster har ansvar for og hvilke oppgaver legen har ansvar for og hvordan de skal samarbeide, se <u><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=helsestasjon-05-ar-3952">anbefalingen Samarbeid mellom helsesøster og lege</a>.</u></li> <li>det blir gitt mest mulig lik informasjon om de ulike helseopplysningstemaene som står oppført i helsestasjonsprogrammet og tema i skolestartundersøkelsen på 1. trinn og helsesamtalen på 8. trinn, se anbefalingene <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=helsestasjon-05-ar-3952"><u>Helsestasjonsprogrammet</u> </a>og <u>Tema i skolestartundersøkelse og helsesamtale på 8. trinn (<em>ikke publisert)</em></u>.</li> <li>det blir laget rutinebeskrivelser for hvem som skal henvise til andre instanser.</li> <li>det blir etablert oversikt over de områdene i helsestasjon- og skolehelsetjenesten hvor det er fare for svikt eller at virksomheten ikke oppfyller krav fra myndigheter.</li> </ul> <p><br> Ledelsen skal kjenne til og sikre at relevante lov- og forskrifter, samt relevante retningslinjer og veiledere er tilgjengelig for de ansatte, jf. forskriften § 7.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[4] Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR-2016-10-28-1250. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250" data-pmid="" data-ref-id="113804" data-url="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250">[4]</cite></span></p> <p>For mer informasjon om ansvars- og oppgavefordeling, se Helsedirektoratets veileder <a href="https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/168/IS-1183-Internkontroll-i-sosial-og-helsetjenesten.pdf"><u>Hvordan holde orden i eget hus - Internkontroll i helse- og sosialtjenesten</u></a>.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[2] Hvordan holde orden i eget hus: internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2004. IS-1183" data-pmid="" data-ref-id="113801" data-url="">[2]</cite></span></p> <p>Se også <u><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=fellesdel-ledelse-styring-og-5873">anbefalingen Kompetanse</a></u>.</p> " class="praktisk"><p><strong>Ledelsen skal sørge for at alle de ansatte kjenner til:</strong></p> <ul> <li>hva som er deres arbeidsoppgaver</li> <li>omfanget av eget ansvar og omfanget av tjenestens ansvarsområde</li> <li>hva som er andre samarbeidspartneres ansvarsområder, se <u><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=fellesdel-samhandling-og-samarbeid-5871">kapittel Fellesdel: Samhandling og samarbeid</a></u></li> <li>virksomhetens mål</li> <li>hvem som har myndighet til å ta faglige og administrative beslutninger</li> </ul> <p><br> <strong>For å oppfylle kravene i forskriften, bør ledelsen i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom blant annet sørge for at:</strong></p> <ul> <li>det er gjort interne avklaringer om hvilke oppgaver helsesøster har ansvar for og hvilke oppgaver legen har ansvar for og hvordan de skal samarbeide, se <u><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=helsestasjon-05-ar-3952">anbefalingen Samarbeid mellom helsesøster og lege</a>.</u></li> <li>det blir gitt mest mulig lik informasjon om de ulike helseopplysningstemaene som står oppført i helsestasjonsprogrammet og tema i skolestartundersøkelsen på 1. trinn og helsesamtalen på 8. trinn, se anbefalingene <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=helsestasjon-05-ar-3952"><u>Helsestasjonsprogrammet</u> </a>og <u>Tema i skolestartundersøkelse og helsesamtale på 8. trinn (<em>ikke publisert)</em></u>.</li> <li>det blir laget rutinebeskrivelser for hvem som skal henvise til andre instanser.</li> <li>det blir etablert oversikt over de områdene i helsestasjon- og skolehelsetjenesten hvor det er fare for svikt eller at virksomheten ikke oppfyller krav fra myndigheter.</li> </ul> <p><br> Ledelsen skal kjenne til og sikre at relevante lov- og forskrifter, samt relevante retningslinjer og veiledere er tilgjengelig for de ansatte, jf. forskriften § 7.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[4] Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR-2016-10-28-1250. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250" data-pmid="" data-ref-id="113804" data-url="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250">[4]</cite></span></p> <p>For mer informasjon om ansvars- og oppgavefordeling, se Helsedirektoratets veileder <a href="https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/168/IS-1183-Internkontroll-i-sosial-og-helsetjenesten.pdf"><u>Hvordan holde orden i eget hus - Internkontroll i helse- og sosialtjenesten</u></a>.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[2] Hvordan holde orden i eget hus: internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2004. IS-1183" data-pmid="" data-ref-id="113801" data-url="">[2]</cite></span></p> <p>Se også <u><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=fellesdel-ledelse-styring-og-5873">anbefalingen Kompetanse</a></u>.</p> </div><div id="referanser-14575"><ul><li class="breakall"><span> [2] </span><span> </span><span> Hvordan holde orden i eget hus: internkontroll i sosial- og helsetjenesten </span><span> Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2004. IS-1183 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></li><li class="breakall"><span> [4] </span><span> </span><span> Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR-2016-10-28-1250 </span><span> Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250"> https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250 </a></span></li></ul></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=9339<h2 class="ms-rteElement-H2B">Kompetanse: Ledelsen skal sikre tilstrekkelig fagkompetanse i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom<span class="subheader">Krav i lov eller forskrift</span></h2><div class="textContainer"><p><strong>Kommunen skal:</strong></p><ul><li>Legge til rette slik at tjenesten og personell blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og slik at tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenesten, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 første ledd bokstav c. og d.</li><li>Sørge for å ha tilgang på nødvendig personell for de oppgavene tjenesten skal utføre og ha en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom personellet, jf. forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj. § 2-1.</li><li>Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 7. </li></ul></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-14576" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> <li> <a href="#referanser-14576" class="referanser">Referanser</a></li></ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-14576" class="rasjonale"><p><em><em>Innholdet i anbefalingen bygger på lov, forskrift og konsensus i arbeidsgruppa.</em></em></p> <p>Som et ledd i sitt styringssytem skal virksomheten sørge for at medarbeiderne i virksomheten har nødvendig kunnskap om og kompetanse i det aktuelle fagfeltet, samt relevant regelverk, retningslinjer, veiledere og om styringssystemet, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 7.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[4] Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR-2016-10-28-1250. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250" data-pmid="" data-ref-id="113804" data-url="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250">[4]</cite></span> Virksomheten skal også ha oversikt over medarbeidernes kompetanse og behov for oppæring, jf. forskriften § 6,</p> <p>Styringssytemet innebærer også at virksomheten skal evaluere og korrigere tjenesten slik at helse- og omsorgslovgivningen, inkludert kravet om faglig forsvarlige tjenester, etterleves, jf. forskriften § 8 og 9.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[5] Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. FOR-2003-04-03-450. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450" data-pmid="" data-ref-id="113802" data-url="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450">[5]</cite></span> Virksomhetens kompetansebehov vil være et viktig ledd i denne gjennomgangen.</p> <h3>Bemanningen i tjenestene</h3> <p>Det er i utgangspunktet opp til kommunen å vurdere hvilken kompetanse tjenesten trenger for å kunne løse oppgavene sine på en forsvarlig måte.</p> <p>Det er forskriftsfestet i forskrift om lovbestemt sykepleiertjeneste i kommunen § 3 at kommunen skal tilsette helsesøstre<strong> </strong>for å dekke behovet for spesielle sykepleierfunksjonene i forbindelse med helsefremmende og forebyggende arbeid.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[6] Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste. FOR-1983-11-23-1779. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-11-23-1779" data-pmid="" data-ref-id="113806" data-url="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-11-23-1779">[6]</cite></span></p> <p>For at tjenestene skal kunne gjennomføre oppgavene som er ilagt gjennom forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj. på en forsvarlig måte, må lege inngå i bemanningen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[7] Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30" data-pmid="" data-ref-id="113807" data-url="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30">[7]</cite></span></p> <p>For å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet, bør kommunen søke å få en bred tverrfaglig basis for den totale kompetansen i tjenesten (merknader til forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj. § 2.1). Bemanningen i tjenestene bør derfor også inkludere fysioterapeut.</p> <p>Tjenesten kan også tilsette annen kompetanse ved behov, herunder:</p> <ul> <li>Psykolog</li> <li>Ergoterapeut</li> <li>Andre yrkesgrupper med pedagogisk, sosialfaglig, tverrfaglig eller tverrkulturell kompetanse</li> </ul> <p>(Merknader til forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj. § 2-1).</p> <p>Faglig leder for helsesøstertjenesten skal være helsesøster, jf. forskrift om lovbestemt sykepleiertjeneste i kommune § 3 fjerde ledd.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[6] Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste. FOR-1983-11-23-1779. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-11-23-1779" data-pmid="" data-ref-id="113806" data-url="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-11-23-1779">[6]</cite></span> Administrativ leder for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom behøver ikke å være helsesøster.</p> <p>Jordmor skal være tilknyttet helsestasjonen i forbindelse med svangerskapsomsorgen og barselomsorgen, se <a href="https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/393/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen-fullversjon.pdf">Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen </a>og <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-barselomsorgen-nytt-liv-og-trygg-barseltid-for-familien">Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen</a>. Jordmors kompetanse kan også være sentral i helsestasjon 0-5 år, særlig for barn 0-6 uker, og i helsestasjon for ungdom.</p> </div><div id="<p><strong>Ledelsen skal sikre at:</strong></p> <ul> <li>De ansatte har tilstrekkelig<strong> </strong>kunnskap og ferdigheter til å kunne utføre sine oppgaver.</li> <li>De ansatte har tilstrekkelig kunnskap om virksomhetens internkontroll til at de kan bidra til å korrigere virksomheten dersom det er nødvendig.</li> <li>Det er en sammenheng mellom nødvendig kompetanse, tjenestegjennomføring og avvikshåndtering, slik at faren for svikt i tjenesten reduseres.</li> <li>Det gjennomføres en kontinuerlig vurdering av behov for kompetanse, nå og i fremtiden.</li> </ul> <p><br> <strong>Bemanningen i tjenestene skal bestå av:</strong></p> <ul> <li>Helsesøster</li> <li>Lege</li> </ul> <p><br> I tillegg <strong>bør </strong>tjenestene ha:</p> <ul> <li>Fysioterapeut</li> </ul> <p><br> Tjenestene <strong>kan </strong>også ha:</p> <ul> <li>Psykolog</li> <li>Ergoterapeut</li> <li>Andre yrkesgrupper med pedagogisk, sosialfaglig, tverrfaglig eller tverrkulturell kompetanse</li> </ul> <p><br> Bemanningen må alltid vurderes ut fra hva som kreves av kompetanse for å drive en forsvarlig tjeneste.</p> <p><strong>Jordmor </strong>skal være tilknyttet helsestasjonen i forbindelse med svangerskapsomsorgen og barselomsorgen, se <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen">Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen</a> og <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-barselomsorgen-nytt-liv-og-trygg-barseltid-for-familien">Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen</a>. Jordmors kompetanse kan også være sentral i helsestasjon 0-5 år, særlig for barn 0-6 uker, og i helsestasjon for ungdom.</p> <h3><br> Samarbeid</h3> <p>De ansatte i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom må samarbeide for å sikre et godt og forsvarlig tilbud i tjenestene.</p> <p>I mange tilfeller vil det i tillegg være nødvendig for tjenesten å trekke inn annen kompetanse enn bemanningen. Tjenesten skal ha rutiner for samarbeid med blant andre fastlegene, tannhelsetjenesten og andre kommunale tjenester, jf. forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj. § 2-1 tredje ledd.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[5] Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. FOR-2003-04-03-450. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450" data-pmid="" data-ref-id="113802" data-url="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450">[5]</cite></span></p> <p>Se anbefalinger i <u><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=fellesdel-samhandling-og-samarbeid-5871">kapittelet Fellesdel: Samhandling og samarbeid</a>.</u></p> <h3><br> Hvordan sikre at tjenesten har tilstrekkelig kompetanse?</h3> <p>Det er kommunens ansvar og plikt å sikre at det blir ansatt kompetent personell til å utføre oppgavene i tjenesten.</p> <p>For å kunne sikre at tjenesten har tilstrekkelig kompetanse bør ledelsen:</p> <ul> <li>kartlegge kompetansebehov med utgangspunkt i tjenestens oppgaver og det lokale utfordringsbildet</li> <li>tydeliggjøre ressursbehov gjennom opplæringsplaner og personalbudsjett</li> <li>opprette og vedlikeholde en strategisk kompetanseplan</li> </ul> " class="praktisk"><p><strong>Ledelsen skal sikre at:</strong></p> <ul> <li>De ansatte har tilstrekkelig<strong> </strong>kunnskap og ferdigheter til å kunne utføre sine oppgaver.</li> <li>De ansatte har tilstrekkelig kunnskap om virksomhetens internkontroll til at de kan bidra til å korrigere virksomheten dersom det er nødvendig.</li> <li>Det er en sammenheng mellom nødvendig kompetanse, tjenestegjennomføring og avvikshåndtering, slik at faren for svikt i tjenesten reduseres.</li> <li>Det gjennomføres en kontinuerlig vurdering av behov for kompetanse, nå og i fremtiden.</li> </ul> <p><br> <strong>Bemanningen i tjenestene skal bestå av:</strong></p> <ul> <li>Helsesøster</li> <li>Lege</li> </ul> <p><br> I tillegg <strong>bør </strong>tjenestene ha:</p> <ul> <li>Fysioterapeut</li> </ul> <p><br> Tjenestene <strong>kan </strong>også ha:</p> <ul> <li>Psykolog</li> <li>Ergoterapeut</li> <li>Andre yrkesgrupper med pedagogisk, sosialfaglig, tverrfaglig eller tverrkulturell kompetanse</li> </ul> <p><br> Bemanningen må alltid vurderes ut fra hva som kreves av kompetanse for å drive en forsvarlig tjeneste.</p> <p><strong>Jordmor </strong>skal være tilknyttet helsestasjonen i forbindelse med svangerskapsomsorgen og barselomsorgen, se <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen">Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen</a> og <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-barselomsorgen-nytt-liv-og-trygg-barseltid-for-familien">Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen</a>. Jordmors kompetanse kan også være sentral i helsestasjon 0-5 år, særlig for barn 0-6 uker, og i helsestasjon for ungdom.</p> <h3><br> Samarbeid</h3> <p>De ansatte i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom må samarbeide for å sikre et godt og forsvarlig tilbud i tjenestene.</p> <p>I mange tilfeller vil det i tillegg være nødvendig for tjenesten å trekke inn annen kompetanse enn bemanningen. Tjenesten skal ha rutiner for samarbeid med blant andre fastlegene, tannhelsetjenesten og andre kommunale tjenester, jf. forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj. § 2-1 tredje ledd.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[5] Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. FOR-2003-04-03-450. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450" data-pmid="" data-ref-id="113802" data-url="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450">[5]</cite></span></p> <p>Se anbefalinger i <u><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=fellesdel-samhandling-og-samarbeid-5871">kapittelet Fellesdel: Samhandling og samarbeid</a>.</u></p> <h3><br> Hvordan sikre at tjenesten har tilstrekkelig kompetanse?</h3> <p>Det er kommunens ansvar og plikt å sikre at det blir ansatt kompetent personell til å utføre oppgavene i tjenesten.</p> <p>For å kunne sikre at tjenesten har tilstrekkelig kompetanse bør ledelsen:</p> <ul> <li>kartlegge kompetansebehov med utgangspunkt i tjenestens oppgaver og det lokale utfordringsbildet</li> <li>tydeliggjøre ressursbehov gjennom opplæringsplaner og personalbudsjett</li> <li>opprette og vedlikeholde en strategisk kompetanseplan</li> </ul> </div><div id="referanser-14576"><ul><li class="breakall"><span> [4] </span><span> </span><span> Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR-2016-10-28-1250 </span><span> Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250"> https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250 </a></span></li><li class="breakall"><span> [5] </span><span> </span><span> Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. FOR-2003-04-03-450 </span><span> Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450"> https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450 </a></span></li><li class="breakall"><span> [6] </span><span> </span><span> Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste. FOR-1983-11-23-1779 </span><span> Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-11-23-1779 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-11-23-1779"> https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-11-23-1779 </a></span></li><li class="breakall"><span> [7] </span><span> </span><span> Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30 </span><span> Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30"> https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 </a></span></li></ul></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=9340<h2 class="ms-rteElement-H2B">Kvalitet og pasientsikkerhet: Ledere i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjonen for ungdom skal arbeide systematisk med kvalitet og pasientsikkerhet<span class="subheader">Krav i lov eller forskrift</span></h2><div class="textContainer"><p>Kommunens ledelse, som er ansvarlig for virksomheten, må ha tilstrekkelig innsikt i <strong>hva som fungerer bra og hva som bør forbedres </strong>i tjenesten. For å oppnå dette må det innad i virksomheten etableres <strong>en felles forståelse rundt hva som er virksomhetens hovedoppgaver og mål</strong>.</p><p> Målet med kvalitetsforbedringsarbeidet er å avdekke, rette opp og sikre at helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom drives i tråd med lov- og forskriftskrav. Vesentlige elementer i dette vil være å <strong>utvikle, iverksette, kontrollere og forbedre </strong>nødvendige rutiner, instrukser, prosedyrer eller andre tiltak.</p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-14577" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> <li> <a href="#referanser-14577" class="referanser">Referanser</a></li></ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-14577" class="rasjonale"><p><em><em>Innholdet i anbefalingen bygger på lov, forskrift og konsensus i arbeidsgruppa.</em></em></p> <p>Enhver som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[7] Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30" data-pmid="" data-ref-id="113807" data-url="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30">[7]</cite></span> Dette er et ansvar for ledere og ansatte på alle nivåer i virksomheten.</p> <p>Det følger av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6 til 9, at den/de ansvarlige for virksomheten blant annet skal:</p> <ul> <li>Gjøre bruk av erfaringer fra barn og ungdom/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten.</li> <li>Skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav.</li> <li>Utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helselovgivningen.</li> <li>Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av styringssystemet årlig for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[4] Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR-2016-10-28-1250. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250" data-pmid="" data-ref-id="113804" data-url="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250">[4]</cite></span></li> </ul> </div><div id="<p>Ledelsen bør tilstrebe å ha et helhetlig system for å gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyser. Systemet bør vise grunnlag for og konsekvenser av eventuelle endringer i virksomheten når nye oppgaver innføres.</p> <p>Eksempler på risikoområder er:</p> <ul> <li>mangelfull oppfølging etter at det er avdekket risiko for skjevutvikling hos barnet</li> <li>at ressurser ikke strekker til for å gjennomføre anbefalte helsekonsultasjoner til fastsatt tid eller at andre arbeidsoppgaver må utsettes</li> <li>at avvik ikke meldes</li> <li>at det ikke er gjort interne avklaringer om hvilke arbeidsoppgaver de ulike personellgruppene har ansvar for</li> </ul> <p><br> Ledelsen må være kjent med sårbare områder og uønskede hendelser i virksomheten. For å sikre slik kjennskap, må det etableres rutiner for <strong>systematisk overvåking og gjennomgang av styringssystemet </strong>for å sikre at dette fungerer og faktisk bidrar til kontinuerlig forbedring av tjenesten.</p> <p><br> Eksempler på virkemidler for systematisk overvåkning er:</p> <ul> <li>Et fungerende <strong>avvikssystem</strong>, som innebærer at det i tilstrekkelig grad rapporteres om svikt og uønskede hendelser. For eksempel hvis helsesøster ikke greier å tilby hjemmebesøk innen gitt frist, eller hvis tiden ikke strekker til for å gjennomføre seksualopplysning i skolen, er det å anse som avvik fra anbefalt innhold i tjenesten. Slike avvik skal meldes og registreres.</li> <li>Regelmessig intern rapportering på avvik fra planer.</li> <li>Interne revisjoner.</li> </ul> <h3><br> Nærmere om brukermedvirkning og kvalitetsforbedring</h3> <p>Brukermedvirkning kan bedre kvaliteten på tjenestene ved at brukerne får reell innflytelse på valg og utforming av tjenestetilbudet. Brukermedvirkning er en lovfestet rett for brukerne og en plikt for tjenestene. Ledelsen skal gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende til planlegging, utvikling og forbedring av virksomheten, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6 til 9 og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 annet ledd.</p> <p>Brukermedvirkning kan eksempelvis sikres gjennom</p> <ul> <li>brukerutvalg</li> <li>bruker- og pårørendegrupper</li> <li>systematisering av tilbakemeldinger og innholdet i klager</li> </ul> <p><br> For at retten til medvirkning skal bli reell, er det avgjørende at brukeren får tilstrekkelig og tilpasset informasjon. Det er viktig at vedkommende så langt som mulig får kjennskap til innholdet i tjenesten og sine rettigheter. Tjenesteyter skal sørge for god dialog med brukeren, slik at han/hun opplever trygghet, forståelse og likeverd.</p> <p>Se mer om brukermedvirkning i <u><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=fellesdel-ledelse-styring-og-5873">anbefalingen Brukermedvirkning</a>.</u></p> " class="praktisk"><p>Ledelsen bør tilstrebe å ha et helhetlig system for å gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyser. Systemet bør vise grunnlag for og konsekvenser av eventuelle endringer i virksomheten når nye oppgaver innføres.</p> <p>Eksempler på risikoområder er:</p> <ul> <li>mangelfull oppfølging etter at det er avdekket risiko for skjevutvikling hos barnet</li> <li>at ressurser ikke strekker til for å gjennomføre anbefalte helsekonsultasjoner til fastsatt tid eller at andre arbeidsoppgaver må utsettes</li> <li>at avvik ikke meldes</li> <li>at det ikke er gjort interne avklaringer om hvilke arbeidsoppgaver de ulike personellgruppene har ansvar for</li> </ul> <p><br> Ledelsen må være kjent med sårbare områder og uønskede hendelser i virksomheten. For å sikre slik kjennskap, må det etableres rutiner for <strong>systematisk overvåking og gjennomgang av styringssystemet </strong>for å sikre at dette fungerer og faktisk bidrar til kontinuerlig forbedring av tjenesten.</p> <p><br> Eksempler på virkemidler for systematisk overvåkning er:</p> <ul> <li>Et fungerende <strong>avvikssystem</strong>, som innebærer at det i tilstrekkelig grad rapporteres om svikt og uønskede hendelser. For eksempel hvis helsesøster ikke greier å tilby hjemmebesøk innen gitt frist, eller hvis tiden ikke strekker til for å gjennomføre seksualopplysning i skolen, er det å anse som avvik fra anbefalt innhold i tjenesten. Slike avvik skal meldes og registreres.</li> <li>Regelmessig intern rapportering på avvik fra planer.</li> <li>Interne revisjoner.</li> </ul> <h3><br> Nærmere om brukermedvirkning og kvalitetsforbedring</h3> <p>Brukermedvirkning kan bedre kvaliteten på tjenestene ved at brukerne får reell innflytelse på valg og utforming av tjenestetilbudet. Brukermedvirkning er en lovfestet rett for brukerne og en plikt for tjenestene. Ledelsen skal gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende til planlegging, utvikling og forbedring av virksomheten, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6 til 9 og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 annet ledd.</p> <p>Brukermedvirkning kan eksempelvis sikres gjennom</p> <ul> <li>brukerutvalg</li> <li>bruker- og pårørendegrupper</li> <li>systematisering av tilbakemeldinger og innholdet i klager</li> </ul> <p><br> For at retten til medvirkning skal bli reell, er det avgjørende at brukeren får tilstrekkelig og tilpasset informasjon. Det er viktig at vedkommende så langt som mulig får kjennskap til innholdet i tjenesten og sine rettigheter. Tjenesteyter skal sørge for god dialog med brukeren, slik at han/hun opplever trygghet, forståelse og likeverd.</p> <p>Se mer om brukermedvirkning i <u><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=fellesdel-ledelse-styring-og-5873">anbefalingen Brukermedvirkning</a>.</u></p> </div><div id="referanser-14577"><ul><li class="breakall"><span> [4] </span><span> </span><span> Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR-2016-10-28-1250 </span><span> Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250"> https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250 </a></span></li><li class="breakall"><span> [7] </span><span> </span><span> Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30 </span><span> Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30"> https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 </a></span></li></ul></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=9341<h2 class="ms-rteElement-H2B">Lavterskeltilbud: Barn og ungdom skal ha et lett tilgjengelig lavterskeltilbud i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom<span class="subheader">Krav i lov eller forskrift</span></h2><div class="textContainer"><p>Tilbudet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom skal være <strong>gratis. </strong></p><p>Barn, ungdom og deres foreldre skal kunne<strong> henvende seg uten avtale eller henvisning </strong>(drop-in). </p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-14578" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> <li> <a href="#referanser-14578" class="referanser">Referanser</a></li></ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-14578" class="rasjonale"><p><em>Innholdet i anbefalingen bygger på lov, forskrift og konsensus i arbeidsgruppa.</em></p> <p>Kommunen skal tilby helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder helsetjeneste i skoler (skolehelsetjeneste) og helsestasjonstjeneste, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 1.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[7] Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30" data-pmid="" data-ref-id="113807" data-url="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30">[7]</cite></span> Tjenestenes oppgaver er nærmere beskrevet i forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj., særlig i § 2-3.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[5] Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. FOR-2003-04-03-450. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450" data-pmid="" data-ref-id="113802" data-url="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450">[5]</cite></span></p> <p>For å kunne ivareta formålet med tjenesten og for at tjenestene skal løse oppgavene sine på en forsvarlig måte, må tjenestene være lett tilgjengelige lavterskeltilbud for barn, ungdom og deres foreldre.</p> <p>Helsestasjon- og skolehelsetjenestens kontaktflate mot alle barn, unge og deres foreldre gjør at tjenesten har potensial til å nå alle − uavhengig av sosial tilhørighet. Universelle tiltak og tidlig innsats i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er viktige prinsipper for å utjevne den sosiale gradienten i helse.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[8] Dahl E., Bersli H., van der Wel K.A. : Sosial ulikhet i helse: en norsk kunnskapsoversikt. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus; 2014. Tilgjengelig fra: http://www.hioa.no/content/download/58225/913759/file/Sosial%20ulikhet%20i%20helse%20En%20norsk%20kunnskapsoversikt.%20Hovedrapport.pdf" data-pmid="" data-ref-id="113819" data-url="http://www.hioa.no/content/download/58225/913759/file/Sosial%20ulikhet%20i%20helse%20En%20norsk%20kunnskapsoversikt.%20Hovedrapport.pdf">[8]</cite></span></p> <p>En forutsetning for å nå foreldre, barn og ungdom er at de er kjent med innholdet i tilbudet og at det oppleves som lett tilgjengelig.</p> <p>Alle barn og ungdom og deres foreldre har rett til informasjon som er nødvendig for å få tilstrekkelig innsikt i tjenestetilbudet. Ved behov bør de også få informasjon om andre tilbud i kommunen, jf. pasient og brukerrettighetsloven § 3-2 og § 3-4.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[9] Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). LOV-1999-07-02-63. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63" data-pmid="" data-ref-id="113808" data-url="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63">[9]</cite></span></p> <p>Se mer i <u><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=fellesdel-ledelse-styring-og-5873">anbefalingen Brukermedvirkning.</a> </u></p> <p>Barneombudets rapport basert på ekspertmøter med barn og unge peker på at elever ønsker mer informasjon om helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (Barneombudet, 2013). Barn og ungdom uttrykker at tjenestene bør gi mer informasjon om hva den kan brukes til, og hvordan den kan hjelpe dem videre til annen hjelp.</p> <p>I ungdomsskolene og videregående skole viser undersøkelser fra Sintef at der skolehelsetjenesten er regelmessig til stede over tid, blir den benyttet av 50 % av elevene til drop-in konsultasjoner, i tillegg til de ordinære konsultasjonene som gis til alle.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[10] Andersson H.W., Steihaug S. : Tilgjengelighet av tjenester for barn og unge med psykiske problemer: evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Trondheim: SINTEF Helse; 2008. SINTEF rapport A4727. Tilgjengelig fra: https://www.sintef.no/globalassets/upload/helse/psykisk-helse/pdf-filer/rapport--a4727-sluttrapport-opptrappingsplanen---tilgjengelighet.pdf" data-pmid="" data-ref-id="113817" data-url="https://www.sintef.no/globalassets/upload/helse/psykisk-helse/pdf-filer/rapport--a4727-sluttrapport-opptrappingsplanen---tilgjengelighet.pdf">[10]</cite></span></p> </div><div id="<p>For å sørge for et lett tilgjengelig lavterskeltilbud, skal tjenestene sørge for:</p> <ul> <li>Åpningstider som er tilpasset målgruppen og formålet med tjenesten.</li> <li>At tjenestene er gratis.</li> <li>Universell utforming for blant annet barnevogn og rullestol.</li> <li>Riktig kompetanse hos de ansatte.</li> <li>At barn, ungdom og foreldre kan ta kontakt uten avtale eller henvisning, ved oppmøte (drop-in), via telefon/SMS og/ eller via andre digitale løsninger</li> </ul> <h3><br> Informasjon</h3> <p>Tjenesten bør aktivt informere om tjenestetilbudet via kanaler som er lett tilgjengelig for barn, ungdom og foreldre, for eksempel via sosiale medier som Facebook.</p> <p>På tjenestenes hjemmesider bør det ligge informasjon om tjenestens tilbud, tilgjengelighet og hvilke fagpersoner som jobber i tjenesten samt at de som jobber der har taushetsplikt. Det bør vurderes om informasjon også bør oversettes til andre språk.</p> <p>Tjenesten bør involvere brukerne for å sikre at informasjon om tjenestene finnes på de arenaer der barn, ungdom og foreldre oppholder seg. Se <u><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=fellesdel-ledelse-styring-og-5873">anbefalingen Brukermedvirkning</a></u>.</p> <p>I møte med den enkelte skal tjenesten informere om taushetsplikten og hvilke begrensninger som gjelder. Etter samtaler og konsultasjoner som krever oppfølging, skal tjenesten informere brukerne om hvem de tar kontakt med og involvere brukerne i hvordan det skal foregå, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 og § 3-2.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[9] Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). LOV-1999-07-02-63. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63" data-pmid="" data-ref-id="113808" data-url="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63">[9]</cite></span></p> <h3><br> Beliggenhet/lokalisering</h3> <p>For å sikre tilgjengelighet, bør beliggenheten for tjenesten være hensiktsmessig for brukerne. Dette gjelder alle deltjenestene.</p> <p>Viktige forutsetninger for tilgjengelighet er blant annet:</p> <ul> <li>nærhet til kollektivtransport</li> <li>parkeringsmuligheter</li> </ul> <p><br> Et hovedpoeng med <strong>skolehelsetjenesten </strong>er at den befinner seg der barn og unge er, på skolen, og fungerer som en drop-in tjeneste.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[11] og omsorgsdepartementet H : Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). Prop. 91 L (2010-2011): proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak). Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/6aaaa5e4b6b34d9581e4c0e34d8eabeb/no/pdfs/prp201020110091000dddpdfs.pdf" data-pmid="" data-ref-id="113821" data-url="https://www.regjeringen.no/contentassets/6aaaa5e4b6b34d9581e4c0e34d8eabeb/no/pdfs/prp201020110091000dddpdfs.pdf">[11]</cite></span> For skoleelever er det viktig at ansatte i skolehelsetjenesten er tilgjengelige på skolen. Elevene må vite når, hvor og hvordan de kan komme i kontakt med skolehelsetjenesten.</p> <p>Gjennom å være til stede i skolemiljøet vil skolehelsetjenesten sikre at elever får mulighet til å ta kontakt med tjenesten, ivareta det tverrfaglige samarbeidet og det miljørettede arbeidet i skolen.</p> <p>For ungdom er det viktig å ha et sted å henvende seg med sine små og store problemer uten å måtte bestille time eller å involvere foreldre. Ungdom er gjerne spontane og det betyr at de ved behov for hjelp ønsker at det skal skje der og da.</p> <p><br> <strong>Helsestasjon for ungdom </strong>bør lokaliseres på steder det er enkelt for unge å oppsøke, og åpningstidene bør være tilpasset ungdommenes behov. Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 1 bokstav a at kommunen skal tilby helsetjeneste i skolen, men det er viktig at også ungdom som av ulike årsaker ikke går på skolen har en lett tilgjengelig tjeneste å henvende seg til. Helsestasjon for ungdom skal være et supplement til og ikke en erstatning for skolehelsetjenesten. Helsestasjon for ungdom skal oppleves relevant for alle uavhengig av etnisitet, funksjonshemming, seksuell minoritetsstatus mv.</p> " class="praktisk"><p>For å sørge for et lett tilgjengelig lavterskeltilbud, skal tjenestene sørge for:</p> <ul> <li>Åpningstider som er tilpasset målgruppen og formålet med tjenesten.</li> <li>At tjenestene er gratis.</li> <li>Universell utforming for blant annet barnevogn og rullestol.</li> <li>Riktig kompetanse hos de ansatte.</li> <li>At barn, ungdom og foreldre kan ta kontakt uten avtale eller henvisning, ved oppmøte (drop-in), via telefon/SMS og/ eller via andre digitale løsninger</li> </ul> <h3><br> Informasjon</h3> <p>Tjenesten bør aktivt informere om tjenestetilbudet via kanaler som er lett tilgjengelig for barn, ungdom og foreldre, for eksempel via sosiale medier som Facebook.</p> <p>På tjenestenes hjemmesider bør det ligge informasjon om tjenestens tilbud, tilgjengelighet og hvilke fagpersoner som jobber i tjenesten samt at de som jobber der har taushetsplikt. Det bør vurderes om informasjon også bør oversettes til andre språk.</p> <p>Tjenesten bør involvere brukerne for å sikre at informasjon om tjenestene finnes på de arenaer der barn, ungdom og foreldre oppholder seg. Se <u><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=fellesdel-ledelse-styring-og-5873">anbefalingen Brukermedvirkning</a></u>.</p> <p>I møte med den enkelte skal tjenesten informere om taushetsplikten og hvilke begrensninger som gjelder. Etter samtaler og konsultasjoner som krever oppfølging, skal tjenesten informere brukerne om hvem de tar kontakt med og involvere brukerne i hvordan det skal foregå, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 og § 3-2.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[9] Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). LOV-1999-07-02-63. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63" data-pmid="" data-ref-id="113808" data-url="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63">[9]</cite></span></p> <h3><br> Beliggenhet/lokalisering</h3> <p>For å sikre tilgjengelighet, bør beliggenheten for tjenesten være hensiktsmessig for brukerne. Dette gjelder alle deltjenestene.</p> <p>Viktige forutsetninger for tilgjengelighet er blant annet:</p> <ul> <li>nærhet til kollektivtransport</li> <li>parkeringsmuligheter</li> </ul> <p><br> Et hovedpoeng med <strong>skolehelsetjenesten </strong>er at den befinner seg der barn og unge er, på skolen, og fungerer som en drop-in tjeneste.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[11] og omsorgsdepartementet H : Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). Prop. 91 L (2010-2011): proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak). Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/6aaaa5e4b6b34d9581e4c0e34d8eabeb/no/pdfs/prp201020110091000dddpdfs.pdf" data-pmid="" data-ref-id="113821" data-url="https://www.regjeringen.no/contentassets/6aaaa5e4b6b34d9581e4c0e34d8eabeb/no/pdfs/prp201020110091000dddpdfs.pdf">[11]</cite></span> For skoleelever er det viktig at ansatte i skolehelsetjenesten er tilgjengelige på skolen. Elevene må vite når, hvor og hvordan de kan komme i kontakt med skolehelsetjenesten.</p> <p>Gjennom å være til stede i skolemiljøet vil skolehelsetjenesten sikre at elever får mulighet til å ta kontakt med tjenesten, ivareta det tverrfaglige samarbeidet og det miljørettede arbeidet i skolen.</p> <p>For ungdom er det viktig å ha et sted å henvende seg med sine små og store problemer uten å måtte bestille time eller å involvere foreldre. Ungdom er gjerne spontane og det betyr at de ved behov for hjelp ønsker at det skal skje der og da.</p> <p><br> <strong>Helsestasjon for ungdom </strong>bør lokaliseres på steder det er enkelt for unge å oppsøke, og åpningstidene bør være tilpasset ungdommenes behov. Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 1 bokstav a at kommunen skal tilby helsetjeneste i skolen, men det er viktig at også ungdom som av ulike årsaker ikke går på skolen har en lett tilgjengelig tjeneste å henvende seg til. Helsestasjon for ungdom skal være et supplement til og ikke en erstatning for skolehelsetjenesten. Helsestasjon for ungdom skal oppleves relevant for alle uavhengig av etnisitet, funksjonshemming, seksuell minoritetsstatus mv.</p> </div><div id="referanser-14578"><ul><li class="breakall"><span> [5] </span><span> </span><span> Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. FOR-2003-04-03-450 </span><span> Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450"> https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450 </a></span></li><li class="breakall"><span> [7] </span><span> </span><span> Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30 </span><span> Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30"> https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 </a></span></li><li class="breakall"><span> [8] </span><span> Dahl E., Bersli H., van der Wel K.A. </span><span> Sosial ulikhet i helse: en norsk kunnskapsoversikt </span><span> Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus; 2014. Tilgjengelig fra: http://www.hioa.no/content/download/58225/913759/file/Sosial%20ulikhet%20i%20helse%20En%20norsk%20kunnskapsoversikt.%20Hovedrapport.pdf </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="http://www.hioa.no/content/download/58225/913759/file/Sosial%20ulikhet%20i%20helse%20En%20norsk%20kunnskapsoversikt.%20Hovedrapport.pdf"> http://www.hioa.no/content/download/58225/913759/file/Sosial%20ulikhet%20i%20helse%20En%20norsk%20kunnskapsoversikt.%20Hovedrapport.pdf </a></span></li><li class="breakall"><span> [9] </span><span> </span><span> Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). LOV-1999-07-02-63 </span><span> Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63"> https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63 </a></span></li><li class="breakall"><span> [10] </span><span> Andersson H.W., Steihaug S. </span><span> Tilgjengelighet av tjenester for barn og unge med psykiske problemer: evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse </span><span> Trondheim: SINTEF Helse; 2008. SINTEF rapport A4727. Tilgjengelig fra: https://www.sintef.no/globalassets/upload/helse/psykisk-helse/pdf-filer/rapport--a4727-sluttrapport-opptrappingsplanen---tilgjengelighet.pdf </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://www.sintef.no/globalassets/upload/helse/psykisk-helse/pdf-filer/rapport--a4727-sluttrapport-opptrappingsplanen---tilgjengelighet.pdf"> https://www.sintef.no/globalassets/upload/helse/psykisk-helse/pdf-filer/rapport--a4727-sluttrapport-opptrappingsplanen---tilgjengelighet.pdf </a></span></li><li class="breakall"><span> [11] </span><span> og omsorgsdepartementet H </span><span> Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) </span><span> Prop. 91 L (2010-2011): proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak). Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/6aaaa5e4b6b34d9581e4c0e34d8eabeb/no/pdfs/prp201020110091000dddpdfs.pdf </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://www.regjeringen.no/contentassets/6aaaa5e4b6b34d9581e4c0e34d8eabeb/no/pdfs/prp201020110091000dddpdfs.pdf"> https://www.regjeringen.no/contentassets/6aaaa5e4b6b34d9581e4c0e34d8eabeb/no/pdfs/prp201020110091000dddpdfs.pdf </a></span></li><li class="breakall"><span> [12] </span><span> og omsorgsdepartementet H </span><span> Folkehelsemeldingen: mestring og muligheter </span><span> Meld. St. 19 (2014-2015). Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-2014-2015/id2402807/ </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-2014-2015/id2402807/"> https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-2014-2015/id2402807/ </a></span></li></ul></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=9342<h2 class="ms-rteElement-H2B">Brukermedvirkning: Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom skal sikre brukermedvirkning<span class="subheader">Krav i lov eller forskrift</span></h2><div class="textContainer"><p>Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom skal sikre at barn og ungdom blir<strong> hørt, involvert og får innflytelse </strong>i kontakt med tjenestene, på individ- og systemnivå. </p><p>Tjenestene skal jobbe for at barn og unge opplever at deres erfaringer og innspill oppleves som reelle når beslutninger tas opp og nye tiltak skal utformes.</p><p>På <strong>individnivå </strong>betyr brukermedvirkning å lytte til det barnet og ungdommen sier og ta de med på råd i saker som angår dem selv.</p><p>På <strong>systemnivå </strong>betyr brukermedvirkning for eksempel at representanter for barn og ungdom involveres i utformingen av tjenesten. <br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-14579" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> <li> <a href="#referanser-14579" class="referanser">Referanser</a></li></ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-14579" class="rasjonale"><p><em><em>Innholdet i anbefalingen bygger på lov og konsensus i arbeidsgruppa.</em></em></p> <p>Barns og ungdoms rett til å bli hørt og få si sin mening følger av FNs barnekonvensjon artikkel 12, som sier at et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, fritt skal få gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[13] FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989. Tilgjengelig fra: http://www.fn.no/FN-informasjon/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen-barns-rettigheter" data-pmid="" data-ref-id="113809" data-url="http://www.fn.no/FN-informasjon/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen-barns-rettigheter">[13]</cite></span> Konvensjonen har ikke satt noen aldersgrense på denne retten, men påpeker at barnets synspunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.</p> <p>Grunnloven § 104 sier at barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. Videre sier bestemmelsen at barn har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og at deres mening skal tillegges vekt i overenstemmelse med deres alder og utvikling.</p> <p>Kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste og sørge for at virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven, etablerer systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 første og andre ledd.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[7] Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30" data-pmid="" data-ref-id="113807" data-url="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30">[7]</cite></span></p> <p>Barn og ungdom og deres foreldre har rett til å få informasjon om sin helsetilstand og om innholdet i den helsehjelpen som gis jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-4 og § 3-2. Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med brukeren, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[9] Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). LOV-1999-07-02-63. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63" data-pmid="" data-ref-id="113808" data-url="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63">[9]</cite></span></p> <p>Helsepersonell skal gi informasjonen på en måte som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-5 og helsepersonelloven § 10.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[14] Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). LOV-1999-07-02-64. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64" data-pmid="" data-ref-id="113811" data-url="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64">[14]</cite></span> Dette innebærer at personalet i tjenesten må bruke et språk og en uttrykksmåte som barnet/ungdommen forstår. Det kan være aktuelt å benytte seg av figurer eller tegninger for å vise hva som skal gjøres og hvorfor det er viktig at dette gjøres.</p> <h3>Samtykke og medbestemmelse</h3> <ul> <li><strong>Barn under 12 år</strong>: Foreldrene har samtykkekompetanse på vegne av barnet, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-4 første ledd.</li> <li><strong>Barn mellom 12 og 16 år</strong>: Barnets/ungdommens meninger skal tillegges vekt. Barnet/ungdommen kan ytre ønske om at informasjon om visse forhold ikke gis videre til foreldrene. Helsepersonell må da vurdere dette, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-4 femte ledd.</li> <li><strong>Ungdommer mellom 16 og 18 år</strong>: Ungdommen har rett til å samtykke selv, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 første ledd bokstav b.</li> </ul> <p>Se <a href="https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarer"><u>Helsedirektoratets rundskriv I-8/2015 </u></a>for mer informasjon om pasient- og brukerrettighetslovens regler om barns rett til å bli hørt, barns rett til medbestemmelse og retten til informasjon.</p> </div><div id="<p>Tjenestene skal<strong> involvere barnet i samtalen ut fra barnets alder, modenhet og uttrykksform</strong>. I forbindelse med medvirkning hos de minste barna, bør tjenestene være bevisste på disse barnas uttrykksform for å kunne sørge for at de blir ivaretatt ved konsultasjoner.</p> <p><strong>Viktige avklaringer i medvirkningsprosessen bør være:</strong></p> <ul> <li>Hva skal det medvirkes i?</li> <li>Hvem skal vi spørre?</li> <li>Hvem skal spørre?</li> <li>Hvor og hvordan skal medvirkningen gjennomføres?<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[15] Medvirkning i praksis [nettdokument]. . Oslo: Voksne for Barn [oppdatert 2017; lest 27. juni 2017]. Tilgjengelig fra: http://www.vfb.no/no/vart_arbeid/medvirkning/om_medvirkning/Medvirkning+i+praksis.9UFRnKZv.ips" data-pmid="" data-ref-id="113813" data-url="http://www.vfb.no/no/vart_arbeid/medvirkning/om_medvirkning/Medvirkning+i+praksis.9UFRnKZv.ips">[15]</cite></span></li> </ul> <h3><br> Brukermedvirkning på individnivå</h3> <p>Brukermedvirkning på individnivå ivaretas i konsultasjonene og i tjenestens øvrige møter med barn, ungdom og deres foreldre, for eksempel ved drop-inn besøk, når tjenesten deltar i undervisning eller i gruppesamtaler.</p> <p>Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom skal sikre at barn, ungdom og deres foreldre opplever å bli lyttet til og hørt. Tjenestene skal legge til rette for at barn og ungdoms medvirkning blir reell. Tjenestene bør gjennomføre brukerundersøkelser regelmessig.</p> <p>Brukermedvirkning på individnivå må tilpasses den enkeltes behov, se <u><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=fellesdel-ledelse-styring-og-5873">anbefalingen Tilpasset tilbud.</a></u></p> <p><a href="http://barneombudet.no/dine-rettigheter/delta-og-bli-hort/rett-til-a-si-din-mening-og-bli-hort/">Barneombudets nettsider </a>inneholder informasjon tilpasset barn om deres rett til å si sin mening og bli hørt.</p> <h3>Brukermedvirkning på systemnivå</h3> <p>Brukermedvirkning på systemnivå kan ivaretas ved å bruke fora som for eksempel:</p> <ul> <li>ungdommenes kommunestyre</li> <li>barne- og ungdomsråd</li> <li>elevråd</li> <li>kontaktutvalg</li> <li>sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU)</li> <li>brukerråd</li> <li>foreldreutvalg i skole og barnehage</li> </ul> <p><br> Når barn og ungdom skal medvirke på systemnivå, bør tjenesten tenke over <strong>hvem som er representative </strong>og kan uttale seg på vegne av en hel gruppe.</p> <p>Brukerorganisasjoner som for eksempel Voksne for barn og Redd Barna kan være viktige samarbeidsparter for å fremskaffe barns stemme og kan være et viktig bindeledd mellom enkelte brukere/grupper og fagmiljøene. De er opptatt av å formidle unge brukeres budskap. Se også <a href="https://www.regjeringen.no/contentassets/e68e3849077544e0a23f060916e2e3f2/NO/SVED/Backe-Hansen_Elisabeth_litteraturgjennomgang.pdf"><u>Teoretiske perspektiver på ungdoms medvirkning (regjeringen.no)</u></a>.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[16] Backe-Hansen E. : Teoretiske perspektiver i synet på ungdoms medvirkning - en litteraturgjennomgang. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring; 2011. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/e68e3849077544e0a23f060916e2e3f2/NO/SVED/Backe-Hansen_Elisabeth_litteraturgjennomgang.pdf" data-pmid="" data-ref-id="113818" data-url="https://www.regjeringen.no/contentassets/e68e3849077544e0a23f060916e2e3f2/NO/SVED/Backe-Hansen_Elisabeth_litteraturgjennomgang.pdf">[16]</cite></span></p> <p>Barneombudet jobber mye med å høre barn og formidle barn og unges synspunkter. Se <a href="http://barneombudet.no/om-barneombudet/eksperter/ ">Barneombudets nettside </a>om hvordan de bruker barn og unge som eksperter.</p> <p>Barneombudet har også utviklet en <a href="http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2013/09/eksperthandbok.pdf">eksperthåndbok </a>som gir en kort innføring i hvordan holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper.</p> " class="praktisk"><p>Tjenestene skal<strong> involvere barnet i samtalen ut fra barnets alder, modenhet og uttrykksform</strong>. I forbindelse med medvirkning hos de minste barna, bør tjenestene være bevisste på disse barnas uttrykksform for å kunne sørge for at de blir ivaretatt ved konsultasjoner.</p> <p><strong>Viktige avklaringer i medvirkningsprosessen bør være:</strong></p> <ul> <li>Hva skal det medvirkes i?</li> <li>Hvem skal vi spørre?</li> <li>Hvem skal spørre?</li> <li>Hvor og hvordan skal medvirkningen gjennomføres?<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[15] Medvirkning i praksis [nettdokument]. . Oslo: Voksne for Barn [oppdatert 2017; lest 27. juni 2017]. Tilgjengelig fra: http://www.vfb.no/no/vart_arbeid/medvirkning/om_medvirkning/Medvirkning+i+praksis.9UFRnKZv.ips" data-pmid="" data-ref-id="113813" data-url="http://www.vfb.no/no/vart_arbeid/medvirkning/om_medvirkning/Medvirkning+i+praksis.9UFRnKZv.ips">[15]</cite></span></li> </ul> <h3><br> Brukermedvirkning på individnivå</h3> <p>Brukermedvirkning på individnivå ivaretas i konsultasjonene og i tjenestens øvrige møter med barn, ungdom og deres foreldre, for eksempel ved drop-inn besøk, når tjenesten deltar i undervisning eller i gruppesamtaler.</p> <p>Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom skal sikre at barn, ungdom og deres foreldre opplever å bli lyttet til og hørt. Tjenestene skal legge til rette for at barn og ungdoms medvirkning blir reell. Tjenestene bør gjennomføre brukerundersøkelser regelmessig.</p> <p>Brukermedvirkning på individnivå må tilpasses den enkeltes behov, se <u><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=fellesdel-ledelse-styring-og-5873">anbefalingen Tilpasset tilbud.</a></u></p> <p><a href="http://barneombudet.no/dine-rettigheter/delta-og-bli-hort/rett-til-a-si-din-mening-og-bli-hort/">Barneombudets nettsider </a>inneholder informasjon tilpasset barn om deres rett til å si sin mening og bli hørt.</p> <h3>Brukermedvirkning på systemnivå</h3> <p>Brukermedvirkning på systemnivå kan ivaretas ved å bruke fora som for eksempel:</p> <ul> <li>ungdommenes kommunestyre</li> <li>barne- og ungdomsråd</li> <li>elevråd</li> <li>kontaktutvalg</li> <li>sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU)</li> <li>brukerråd</li> <li>foreldreutvalg i skole og barnehage</li> </ul> <p><br> Når barn og ungdom skal medvirke på systemnivå, bør tjenesten tenke over <strong>hvem som er representative </strong>og kan uttale seg på vegne av en hel gruppe.</p> <p>Brukerorganisasjoner som for eksempel Voksne for barn og Redd Barna kan være viktige samarbeidsparter for å fremskaffe barns stemme og kan være et viktig bindeledd mellom enkelte brukere/grupper og fagmiljøene. De er opptatt av å formidle unge brukeres budskap. Se også <a href="https://www.regjeringen.no/contentassets/e68e3849077544e0a23f060916e2e3f2/NO/SVED/Backe-Hansen_Elisabeth_litteraturgjennomgang.pdf"><u>Teoretiske perspektiver på ungdoms medvirkning (regjeringen.no)</u></a>.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[16] Backe-Hansen E. : Teoretiske perspektiver i synet på ungdoms medvirkning - en litteraturgjennomgang. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring; 2011. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/e68e3849077544e0a23f060916e2e3f2/NO/SVED/Backe-Hansen_Elisabeth_litteraturgjennomgang.pdf" data-pmid="" data-ref-id="113818" data-url="https://www.regjeringen.no/contentassets/e68e3849077544e0a23f060916e2e3f2/NO/SVED/Backe-Hansen_Elisabeth_litteraturgjennomgang.pdf">[16]</cite></span></p> <p>Barneombudet jobber mye med å høre barn og formidle barn og unges synspunkter. Se <a href="http://barneombudet.no/om-barneombudet/eksperter/%20">Barneombudets nettside </a>om hvordan de bruker barn og unge som eksperter.</p> <p>Barneombudet har også utviklet en <a href="http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2013/09/eksperthandbok.pdf">eksperthåndbok </a>som gir en kort innføring i hvordan holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper.</p> </div><div id="referanser-14579"><ul><li class="breakall"><span> [7] </span><span> </span><span> Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30 </span><span> Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30"> https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 </a></span></li><li class="breakall"><span> [9] </span><span> </span><span> Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). LOV-1999-07-02-63 </span><span> Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63"> https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63 </a></span></li><li class="breakall"><span> [13] </span><span> </span><span> FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989 </span><span> Tilgjengelig fra: http://www.fn.no/FN-informasjon/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen-barns-rettigheter </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="http://www.fn.no/FN-informasjon/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen-barns-rettigheter"> http://www.fn.no/FN-informasjon/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen-barns-rettigheter </a></span></li><li class="breakall"><span> [14] </span><span> </span><span> Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). LOV-1999-07-02-64 </span><span> Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64"> https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64 </a></span></li><li class="breakall"><span> [15] </span><span> </span><span> Medvirkning i praksis [nettdokument]. </span><span> Oslo: Voksne for Barn [oppdatert 2017; lest 27. juni 2017]. Tilgjengelig fra: http://www.vfb.no/no/vart_arbeid/medvirkning/om_medvirkning/Medvirkning+i+praksis.9UFRnKZv.ips </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="http://www.vfb.no/no/vart_arbeid/medvirkning/om_medvirkning/Medvirkning+i+praksis.9UFRnKZv.ips"> http://www.vfb.no/no/vart_arbeid/medvirkning/om_medvirkning/Medvirkning+i+praksis.9UFRnKZv.ips </a></span></li><li class="breakall"><span> [16] </span><span> Backe-Hansen E. </span><span> Teoretiske perspektiver i synet på ungdoms medvirkning - en litteraturgjennomgang </span><span> Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring; 2011. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/e68e3849077544e0a23f060916e2e3f2/NO/SVED/Backe-Hansen_Elisabeth_litteraturgjennomgang.pdf </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://www.regjeringen.no/contentassets/e68e3849077544e0a23f060916e2e3f2/NO/SVED/Backe-Hansen_Elisabeth_litteraturgjennomgang.pdf"> https://www.regjeringen.no/contentassets/e68e3849077544e0a23f060916e2e3f2/NO/SVED/Backe-Hansen_Elisabeth_litteraturgjennomgang.pdf </a></span></li><li class="breakall"><span> [18] </span><span> </span><span> Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer </span><span> Oslo: Helsedirektoratet; 2015. Rundskriv IS-8/2015. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarer </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarer"> https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarer </a></span></li><li class="breakall"><span> [19] </span><span> og helsedepartementet S </span><span> Resultater og erfaringer fra Regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og veien videre. </span><span> St. meld. nr. 34 (1996-97). Tilgjengelig fra: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1996-97&paid=3&wid=c&psid=DIVL281 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1996-97&paid=3&wid=c&psid=DIVL281"> https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1996-97&paid=3&wid=c&psid=DIVL281 </a></span></li><li class="breakall"><span> [20] </span><span> </span><span> Lov om barn og foreldre (barnelova). LOV-1981-04-08-7 </span><span> Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-04-08-7 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-04-08-7"> https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-04-08-7 </a></span></li></ul></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=9343<h2 class="ms-rteElement-H2B">Tilpasset tilbud: Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom bør gi et tilbud som er tilpasset brukernes forutsetninger og behov<span class="subheader">Sterk anbefaling</span></h2><div class="textContainer"><p>Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom skal være et likeverdig tilbud til hele befolkningen. Tilbudet til barn, ungdom og deres foreldre bør <strong>tilpasses den enkeltes forutsetninger og behov, </strong>for å sikre et likeverdig tilbud. Dette innebærer blant annet:</p><ul><li>Å ta hensyn til språklige og kulturelle forskjeller i den samiske urbefolkningen.</li><li>Å ta hensyn til språklige og kulturelle forskjeller i innvandrerbefolkningen.</li><li>At tjenesten tar høyde for sosiale helseforskjeller og ivaretar brukernes behov uavhengig av utdanningsbakgrunn, økonomi og klassetilhørighet.</li><li>At tjenesten er tilpasset barn og ungdom med fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelser.</li><li>At barn, ungdom og foreldre med særlige behov får den oppfølgningen de trenger, se <u><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=helsestasjon-05-ar-3952">anbefalingen Oppfølgingsgrupper</a>.</u></li><li>At tjenesten er tilgjengelig, se <u><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=fellesdel-ledelse-styring-og-5873">anbefalingen Lavterskeltilbud</a></u>.</li><li>At tjenesten tilpasser tidsbruk i konsultasjoner ut ifra den enkeltes behov. Det må særlig tas hensyn til ekstra tidsbruk ved bruk av kvalifisert tolk.</li></ul><p>Gjensidig dialog, kunnskap og kompetanse, tillit og tid er forutsetninger for et likeverdig tilbud, og det er et lederansvar å sikre at dette oppnås (Likestillings- og diskrimineringsombudet).<br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-14580" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> <li> <a href="#referanser-14580" class="referanser">Referanser</a></li></ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-14580" class="rasjonale"><p><span><em>Innholdet i anbefalingen bygger på lov og konsensus i arbeidsgruppa.</em></span></p> <p>Det er et overordnet politisk mål at alle skal ha <strong>likeverdige helse- og omsorgstjenester </strong>uavhengig av diagnose, bosted, kjønn, fødeland, etnisitet og livssituasjon. Et av formålene til helse- og omsorgstjenesteloven er å sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tilbud, jf. lovens § 1-1.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[7] Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30" data-pmid="" data-ref-id="113807" data-url="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30">[7]</cite></span></p> <p>Universelle tiltak og tidlig innsats i helsestasjon- og skolehelsetjenesten er viktige prinsipper for å utjevne den sosiale gradienten i helse.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[8] Dahl E., Bersli H., van der Wel K.A. : Sosial ulikhet i helse: en norsk kunnskapsoversikt. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus; 2014. Tilgjengelig fra: http://www.hioa.no/content/download/58225/913759/file/Sosial%20ulikhet%20i%20helse%20En%20norsk%20kunnskapsoversikt.%20Hovedrapport.pdf" data-pmid="" data-ref-id="113819" data-url="http://www.hioa.no/content/download/58225/913759/file/Sosial%20ulikhet%20i%20helse%20En%20norsk%20kunnskapsoversikt.%20Hovedrapport.pdf">[8]</cite></span> Tjenestene må være tilpasset den enkeltes forutsetninger og tilby oppfølgning av den enkelte ut i fra deres behov.</p> <p>I tråd med <a href="https://www.regjeringen.no/contentassets/2de7e9efa8d341cfb8787a71eb15e2db/likeverdige_tjenester.pdf">Nasjonal strategi om innvandreres helse (2013-2017)</a> skal tjenestetilbudet til personer med innvandrerbakgrunn utvikles som en integrert del av den samlede helse- og omsorgstjenesten, og utformes ut fra lokale forhold og med stor nærhet til brukerne.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[22] Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle: nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2013. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/2de7e9efa8d341cfb8787a71eb15e2db/likeverdige_tjenester.pdf" data-pmid="" data-ref-id="113814" data-url="https://www.regjeringen.no/contentassets/2de7e9efa8d341cfb8787a71eb15e2db/likeverdige_tjenester.pdf">[22]</cite></span> Det er primært kommunenes ordinære tjenestetilbud som skal legge til rette for brukere med innvandrerbakgrunn, både faglig og organisatorisk. Videre er det viktig å målrette virkemidlene inn mot denne brukergruppen og deres behov, og i tillegg iverksette tiltak for å møte de særlige utfordringene for disse brukergruppene.</p> </div><div id="<h3>Brukere med ulik språk- eller kulturbakgrunn</h3> <p>Det er et ledelsesansvar å sikre riktig og tilstrekkelig kompetanse i tjenestene i tråd med den demografiske utviklingen, se <u><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=fellesdel-ledelse-styring-og-5873">anbefalingen Kompetanse</a></u>.</p> <p>Tjenestene må tilrettelegges slik at samisk språk og kulturell bakgrunn ivaretas og at det ytes forsvarlige tjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 fjerde ledd og lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold § 3-5.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[17] Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven). LOV-1987-06-12-56. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-06-12-56" data-pmid="" data-ref-id="113816" data-url="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-06-12-56">[17]</cite></span></p> <p>Tilbudet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom må være kultursensitivt og legges til rette for barn, ungdommer og familier med innvandrerbakgrunn. For mer informasjon, se<a href="http://www.nakmi.no/ "> Nasjonalt kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse (NAKM</a>I) og <a href="https://www.regjeringen.no/contentassets/2de7e9efa8d341cfb8787a71eb15e2db/likeverdige_tjenester.pdf">Regjeringens nasjonale strategi om innvandreres helse 2013-2017</a>.</p> <p>Barn, ungdom og foreldre har rett på informasjon om sin helsetilstand og om helsehjelpen som skal gis, og informasjonen<strong> skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger</strong>, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 og § 3-5.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[9] Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). LOV-1999-07-02-63. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63" data-pmid="" data-ref-id="113808" data-url="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63">[9]</cite></span></p> <p>Helsepersonellet i tjenestene <strong>skal sørge for at kvalifisert tolk brukes </strong>ved behov, jf. helsepersonelloven § 10.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[14] Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). LOV-1999-07-02-64. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64" data-pmid="" data-ref-id="113811" data-url="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64">[14]</cite></span> Ved bruk av tolk, kan det være behov for å utvide konsultasjonstiden. Se mer i Helsedirektoratets veileder <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene"><u>God kommunikasjon via tolk</u></a>.</p> <h3><br> Brukere med særlige behov</h3> <p>Tjenestene bør ha et tilpasset tilbud for ulike grupper av barn og ungdom med særlige behov. Dette gjelder for eksempel barn og ungdom med:</p> <ul> <li>funksjonsnedsettelser</li> <li>kronisk sykdom</li> <li>psykososiale utfordringer</li> </ul> <p><br> Tjenestene bør sette av tilstrekkelig tid til konsultasjoner og oppfølgning av barn og unge med særlige behov.</p> <p>Tjenestene skal samarbeide med relevante aktører for å ivareta behovene til disse barna/ungdommene på best mulig måte, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 og forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj. § 2-1.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[7] Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30" data-pmid="" data-ref-id="113807" data-url="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30">[7]</cite></span> <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[5] Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. FOR-2003-04-03-450. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450" data-pmid="" data-ref-id="113802" data-url="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450">[5]</cite></span> Se også <u><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=fellesdel-samhandling-og-samarbeid-5871">kapittelet Fellesdel: Samhandling og samarbeid</a>. </u></p> " class="praktisk"><h3>Brukere med ulik språk- eller kulturbakgrunn</h3> <p>Det er et ledelsesansvar å sikre riktig og tilstrekkelig kompetanse i tjenestene i tråd med den demografiske utviklingen, se <u><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=fellesdel-ledelse-styring-og-5873">anbefalingen Kompetanse</a></u>.</p> <p>Tjenestene må tilrettelegges slik at samisk språk og kulturell bakgrunn ivaretas og at det ytes forsvarlige tjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 fjerde ledd og lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold § 3-5.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[17] Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven). LOV-1987-06-12-56. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-06-12-56" data-pmid="" data-ref-id="113816" data-url="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-06-12-56">[17]</cite></span></p> <p>Tilbudet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom må være kultursensitivt og legges til rette for barn, ungdommer og familier med innvandrerbakgrunn. For mer informasjon, se<a href="http://www.nakmi.no/%20"> Nasjonalt kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse (NAKM</a>I) og <a href="https://www.regjeringen.no/contentassets/2de7e9efa8d341cfb8787a71eb15e2db/likeverdige_tjenester.pdf">Regjeringens nasjonale strategi om innvandreres helse 2013-2017</a>.</p> <p>Barn, ungdom og foreldre har rett på informasjon om sin helsetilstand og om helsehjelpen som skal gis, og informasjonen<strong> skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger</strong>, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 og § 3-5.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[9] Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). LOV-1999-07-02-63. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63" data-pmid="" data-ref-id="113808" data-url="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63">[9]</cite></span></p> <p>Helsepersonellet i tjenestene <strong>skal sørge for at kvalifisert tolk brukes </strong>ved behov, jf. helsepersonelloven § 10.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[14] Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). LOV-1999-07-02-64. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64" data-pmid="" data-ref-id="113811" data-url="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64">[14]</cite></span> Ved bruk av tolk, kan det være behov for å utvide konsultasjonstiden. Se mer i Helsedirektoratets veileder <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene"><u>God kommunikasjon via tolk</u></a>.</p> <h3><br> Brukere med særlige behov</h3> <p>Tjenestene bør ha et tilpasset tilbud for ulike grupper av barn og ungdom med særlige behov. Dette gjelder for eksempel barn og ungdom med:</p> <ul> <li>funksjonsnedsettelser</li> <li>kronisk sykdom</li> <li>psykososiale utfordringer</li> </ul> <p><br> Tjenestene bør sette av tilstrekkelig tid til konsultasjoner og oppfølgning av barn og unge med særlige behov.</p> <p>Tjenestene skal samarbeide med relevante aktører for å ivareta behovene til disse barna/ungdommene på best mulig måte, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 og forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj. § 2-1.<span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[7] Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30" data-pmid="" data-ref-id="113807" data-url="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30">[7]</cite></span> <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[5] Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. FOR-2003-04-03-450. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450" data-pmid="" data-ref-id="113802" data-url="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450">[5]</cite></span> Se også <u><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=fellesdel-samhandling-og-samarbeid-5871">kapittelet Fellesdel: Samhandling og samarbeid</a>. </u></p> </div><div id="referanser-14580"><ul><li class="breakall"><span> [7] </span><span> </span><span> Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30 </span><span> Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30"> https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 </a></span></li><li class="breakall"><span> [8] </span><span> Dahl E., Bersli H., van der Wel K.A. </span><span> Sosial ulikhet i helse: en norsk kunnskapsoversikt </span><span> Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus; 2014. Tilgjengelig fra: http://www.hioa.no/content/download/58225/913759/file/Sosial%20ulikhet%20i%20helse%20En%20norsk%20kunnskapsoversikt.%20Hovedrapport.pdf </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="http://www.hioa.no/content/download/58225/913759/file/Sosial%20ulikhet%20i%20helse%20En%20norsk%20kunnskapsoversikt.%20Hovedrapport.pdf"> http://www.hioa.no/content/download/58225/913759/file/Sosial%20ulikhet%20i%20helse%20En%20norsk%20kunnskapsoversikt.%20Hovedrapport.pdf </a></span></li><li class="breakall"><span> [9] </span><span> </span><span> Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). LOV-1999-07-02-63 </span><span> Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63"> https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63 </a></span></li><li class="breakall"><span> [14] </span><span> </span><span> Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). LOV-1999-07-02-64 </span><span> Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64"> https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64 </a></span></li><li class="breakall"><span> [17] </span><span> </span><span> Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven). LOV-1987-06-12-56 </span><span> Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-06-12-56 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-06-12-56"> https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-06-12-56 </a></span></li><li class="breakall"><span> [21] </span><span> </span><span> Likeverdige tjenester tar hensyn til at folk er forskjellig [nettdokuement] </span><span> Oslo: Likestillings- og diskrimineringsombudet [oppdatert 2017; lest 27. juni 2017]. Tilgjengelig fra: http://www.ldo.no/forebygg/offentlige-tjenester/om-likeverdige-tjenester/Likeverdige-offentlige-tjenester/Hva-er-likeverdige-tjenester/ </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="http://www.ldo.no/forebygg/offentlige-tjenester/om-likeverdige-tjenester/Likeverdige-offentlige-tjenester/Hva-er-likeverdige-tjenester/"> http://www.ldo.no/forebygg/offentlige-tjenester/om-likeverdige-tjenester/Likeverdige-offentlige-tjenester/Hva-er-likeverdige-tjenester/ </a></span></li><li class="breakall"><span> [22] </span><span> </span><span> Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle: nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017 </span><span> Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2013. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/2de7e9efa8d341cfb8787a71eb15e2db/likeverdige_tjenester.pdf </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://www.regjeringen.no/contentassets/2de7e9efa8d341cfb8787a71eb15e2db/likeverdige_tjenester.pdf"> https://www.regjeringen.no/contentassets/2de7e9efa8d341cfb8787a71eb15e2db/likeverdige_tjenester.pdf </a></span></li></ul></div></div></div>