​Rapporten «Skapes helse, skapes velferd – helsesystemets rolle i det norske samfunnet» inngår i rapportserien «Utviklingstrekk i helsesektoren» fra Helsedirektoratet.

Rapporten er en utviklingstrekkrapport noe ulik de foregående rapportene i serien. Rapporten for 2008 er en systematisk beskrivelse og gjennomgang av det norske helsesystemet basert på Verdens helseorganisasjons definisjoner av funksjoner og mål for helsesystemer. Rapporten gir også innblikk i og diskuterer sammenhengen mellom helsesystemet, helse og velstand i samfunnet. Helsedirektoratet forsøker med rapporten å:

  • introdusere helsesystembegrepet
  • påpeke sammenhenger mellom helsesystemet, folks helse og velstandsutviklingen
  • synliggjøre noen overordnede utfordringer i det norske helsesystemet
  • skape nysgjerrighet og økt interesse for helsesystemdebatten i Norge
  • bidra i den internasjonale helsesystemdebatten med et norsk perspektiv


Direktoratet ønsker med rapportserien å bidra til ny innsikt på helse- og omsorgsområdet for derigjennom å bidra til god utvikling og initiere endringer der det er nødvendig. Slik kan rapporten være et bidrag til utøvelsen av rollen som fagdirektorat. En del av vårt ansvar er å følge med på utviklingen av helsesystemet blant annet med et overordnet samfunnsperspektiv. Det betyr også at vi kan påpeke utfordringer og behov for nytenkning på eget eller andre myndigheters ansvarsområder. 

Rapporten er først og fremst skrevet for beslutningstakere, ledere og interesserte på forskjellige nivåer i det norske helsesystemet. Andre med interesse for overordnede helsespørsmål, for eksempel journalister, forskere og undervisningspersonale, vil forhåpentligvis også kunne ha nytte av den. 

Den har blitt til gjennom et godt forankret, faglig arbeid i Helsedirektoratet med kompetanse, samarbeid og innspill fra Nasjonalt kunnskapssenter for sosial og helsetjenesten, Nasjonalt Folkehelseinstitutt og Helsetilsynet samt medisinskfaglige miljøer innen diabetesomsorg og psykisk helsevern. En spesiell takk rettes til Dag Telle og Øyvind Næss som har bidratt i kapittel 2, Fred Schroyen i kapittel 3 og Torleif Ruud, Jan Olav Johannssen og Bjørn Rishovd Rund i kapittel 4. I forståelse med disse eksterne bidragsyterne har redaksjons-gruppen bearbeidet og tilpasset stoffet til en helhet og innholdet i rapporten er i så måte Helsedirektoratets ansvar.

Rapporten ble gitt ut i forbindelse med Helsekonferansen 2008 i Oslo og presentert internasjonalt på WHO Regional Ofice for Europe sin Ministerkonferanse med tema helsesystemer i Tallin, Estland juni 2008.

Fant du det du lette etter?​