Fra 1. januar 2016 endres helsesøstres og jordmødres rekvireringsrett for prevensjonsmidler. Endringen innebærer at helsesøstre og jordmødre med relevant utdanning kan rekvirere samtlige typer prevensjonsmidler til kvinner i alle aldersgrupper over 16 år. Rekvireringsretten vil ikke lenger være begrenset til å gjelde i kommunal helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

Dette rundskrivet gir utfyllende informasjon og retningslinjer for de ulike ordningene.

​Rundskrivet avløser rundskriv I-1/2006 «Forebygging av uønskede svangerskap – Innføring av fast bidragssats for dekning av utgifter til hormonell prevensjon til unge kvinner i alderen 16 til og med 19 år», datert 23. februar 2006.

Svar på noen vanlige spørsmål

1) Hva består den utvidede rekvireringsretten av?

Helsesøstre og jordmødre med relevant utdanning kan fra og med 1.1.2016 rekvirere alle typer prevensjonsmidler til alle friske kvinner over 16 år, jf. forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek §2-5 annet og tredje ledd.

2) Må alle på nye kurs?

Nei, de helsesøstrene og jordmødrene som pr. 31.12.2015 hadde rekvireringsrett i Helsepersonellregisteret til aldersgruppen 16 t.o.m. 19 år, har allerede gjennomgått relevant utdanning og trenger ikke å gjennomgå nytt kurs ved høgskolene for at rekvireringsretten også skal omfatte kvinner over 20 år. Disse vil automatisk få utvidet sin rekvireringsrett, jf utleveringsforskriften.

3) Gjelder helsesøstres og jordmødres rekvireringsrett for alle prevensjonsmetoder?

Ja, rekvireringsretten for helsesøstre og jordmødre omfatter alle prevensjonsmidler i ATC kodegruppene G02B (Antikonseptiva, lokale) og G03A (Antikonseptiva, hormoner, systemiske).

Videre gis det rekvireringsrett for legemidler til bruk i praksis som er nødvendig for administrering av prevensjonsmidler som hormon-/kobberspiral og p-stav, eksempelvis lokalanestesi og adrenalin.

4) Hva med dem som ikke tidligere har hatt rekvireringsrett for prevensjon?

a) Helsesøstre og jordmødre som ikke hadde rekvireringsrett før nyttår må gjennomgå relevant utdanning (populært kalt «p-pillekurset») som tilbys av høgskoler med helsesøster- og  jordmorutdanning. Når kurset er gjennomført utstedes kursbevis som dokumentasjon på gjennomført utdanning. Høgskolene har rutiner for å melde inn navn på utdannede «rekvirenter» til HPR. Dette er altså samme ordning som med «gammel rekvireringsrett».

b) Sykepleiere som er under utdanning til jordmor eller helsesøster, får den relevante utdannelsen i studieløpet. Registrering av rekvireringsrett i HPR vil skje på samme måte som over.

5) Betyr det at man har rekvireringsrett på for eksempel hormonspiral og p-stav også at alle rekvirenter kan administrere disse (legge inn/ta ut)?

Nei, ikke nødvendigvis. Administreringen av prevensjonsmetoder som spiral og p-stav krever at helsesøster eller jordmor må ha noe veiledet praksis for at dette kan utføres innenfor rammene av faglig forsvarlig yrkesutøvelse. Kravene er nærmere beskrevet i rundskriv IS 13/2015. Denne opplæringen gis i regi av høgskolene, Sex og Samfunn og via faglige nettverk i kommunene, helseforetakene etc.

Fant du det du lette etter?​