Mer individuell oppfølging og behandling, og ny medisinskfaglig utvikling, bidrar til at flere pasienter enn før får frist til utredning. Pasientene får i hovedsak en reell start på pasientforløpet. Dette er noen av funnene i rapporten Utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten som ble presentert av Helsedirektoratet 3. mai. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

På landsbasis har den gjennomsnittlige ventetiden for helsehjelp gått ned. Samtidig ser vi at det innenfor disse gjennomsnittstallene kan være pasienter som opplever noe lenger ventetid, at regelverk praktiseres forskjellig og at det kan være relativt store variasjoner mellom sykehusene. 

Helsedirektoratet foreslår i rapporten at det iverksettes tiltak for å bedre registreringspraksisen og pasientadministrative systemer. Det foreslås også en forenkling av regelverket. Helsedirektoratet foreslår at det vurderes å forenkle regelverket slik at pasientene tildeles rett og frist til oppstart av helsehjelp uten at det skilles mellom frist til utredning og behandling. 


Fant du det du lette etter?​