Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Den beskriver status og utfordringer i tilbudet innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Rapporten skal gi et grunnlag for videre planlegging av tilbudet innen feltet.

Pasienter som møter en livstruende sykdom, eller er i livets siste fase, kan ha utfordringer av fysisk, psykisk, sosial eller åndelig/eksistensiell art. Situasjonen vil ikke bare påvirke den som er syk, men også familien, venner og kollegaer. Den som er syk vil ofte ønske å leve så normalt som mulig, og med best mulig livskvalitet. Svekket helse og endret livssituasjon gir behov for omsorg, støtte og behandling.

Helsetjenesten har ansvar for å gi god behandling av sykdommen og omsorg i et helhetlig perspektiv, fra diagnose stilles, gjennom sykdomsperioden og frem til livets avslutning. Selv om tilbudene tilpasses lokale forhold, skal ikke alder, diagnosegruppe eller hvor i landet du bor, være utslagsgivende for kvaliteten på tjenesten. Barn og unge er sårbare grupper og må få en spesiell
oppmerksomhet i utviklingen av tjenestene, både som pasienter og pårørende.

Primært har tilbudet om lindrende behandling vært rettet mot pasienter med kreft. Ulike pasientgruppers behov og ulike geografiske forhold medfører behov for utvikling av et mer differensiert tilbud. Rapporten beskriver tiltak for å nå målet om et faglig godt og likeverdig tilbud.

Fant du det du lette etter?​