​Sykdomsrelatert underernæring er en stor menneskelig, medisinsk og økonomisk utfordring for helsetjenesten. Det anslås at hver tredje pasient i norske sykehus er underernært eller i risiko for underernæring, noe som er assosiert med økt sykelighet, lengre sykehusopphold og høyere dødelighet.

Det er publisert en rekke rapporter de siste 30 årene om hvordan utfordringen skal løses, men det er fremdeles et stort potensiale for forbedring når det gjelder å ivareta pasientenes ernæringsstatus i pasientforløpet.

Rapport fra Ernæringsrådet

Denne rapporten fokuserer på sykdomsrelatert underernæring hos voksne og eldre i helse- og omsorgstjenesten. Rapporten beskriver ulike sider ved dagens praksis og peker på muligheter for å forebygge og behandle sykdomsrelatert underernæring på en bedre måte.

Ernæringsrådet, ved arbeidsgruppen, har foretatt en gjennomgang av relevante rapporter, utredninger og forskning. Det ble gjennomført en SWOT-analyse ved Oslo Universitetssykehus som er sammenfattet med tilsvarende analyse utført ved Stavanger Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus.

Denne rapporten kan sees på som en oppfølging av Nasjonalt råd for ernæring sin rapport «Når matinntaket blir for lite» som ble utgitt i 2006. 

Fant du det du lette etter?​