De som får en kreftdiagnose i dag har ofte bedre prognoser enn tidligere. Det utvikles stadig mer presis diagnostikk og bedre behandling for kreft, noe som gir bedre overlevelse og mindre helseplager for pasientene. Imidlertid fører både kreftsykdom og behandling av denne til en risiko for seneffekter. Det er økende kunnskap og oppmerksomhet om dette, noe som kan gi bedre  forebygging og behandling av seneffekter i årene som kommer.

I «Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen – mot kreft» er et av delmålene at de nasjonale handlingsprogrammene for kreft skal videreutvikles til å omfatte seneffekter etter kreftbehandling. Som en oppfølging av dette har Helsedirektoratet utarbeidet en rapport med faglige råd og anbefalinger knyttet til seneffekter.

Helsedirektoratet håper anbefalingene vil være til nytte for klinikere og andre som er i kontakt med kreftpasienter og pasienter som har vært gjennom kreftbehandling. Det er særlig viktig at fastleger, som skal følge opp pasienter som er skrevet ut av spesialisthelsetjenesten, er oppmerksomme på risikoen for seneffekter etter kreftbehandling, og at disse kan debutere lenge etter avsluttet behandling.

Målgruppen for rapporten er helsepersonell som kommer i kontakt med kreftpasienter og pasienter etter kreftbehandling. Rapporten kan også være av interesse for pasienter og pårørende.

Revidering og oppdatering av rapporten

Helsedirektoratet arbeider også med en oppdatert utvidet rapport, der flere tema er behandlet:

 • Lymfødem
 • Gastrointestinale seneffekter
 • Inkontinens urin
 • Inkontinens avføring
 • Amputasjoner
 • Fibrose
 • Muskel/skjelett/bdv-forandringer etter strålebehandling
 • Perifere neuropatier
 • Fertilitet
 • Osteonekrose
 • Osteoporose

I tillegg vil direktoratet publisere pasientinformasjonsskriv om flere av temaene.

 

Fant du det du lette etter?​