Den særlige utfordringen helsetjenesten står overfor innen legemiddelhåndtering og -behandling hos eldre er kombinasjonen av mange sykdommer og mange legemidler hos den enkelte pasient.

For å bedre legemiddelbruken til eldre i og utenfor helseinstitusjonene er det viktig med ledelsesforankring, definerte ansvarsforhold, kompetanse og samhandling. Ved å implementere tiltak under seks foreslåtte tema vil mye være vunnet:

  • Hensiktsmessig rollefordeling og kunnskap om ansvar
  • Teamarbeid mellom ulike helsepersonellgrupper
  • Bruke tilgjengelige anbefalinger/verktøy om legemiddelbehandling til eldre
  • Øke fagkompetanse om eldre og geriatri blant helsepersonell
  • Kommunikasjon og videreformidling av dokumentasjon
  • Øke kompetanse om ikke-medikamentell behandling

Rapportens tiltaksliste er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten.

Fant du det du lette etter?​