Last ned PDF (1.1 MB) Kan ikke bestilles i papirversjon

​Psykisk helsevernloven- og forskriften skal sikre at etablering og gjennomføring av psykisk helsevern skjer på en forsvarlig måte og i samsvar med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper, gjennom:

  • bestemmelser som setter vilkår for særlige tiltak
  • regler om saksbehandling og kontroll
  • regler som sikrer at tiltak tar utgangspunkt i pasientens behov og respekten for menneskeverdet, slik at tiltakene ikke brukes i større grad og omfang enn nødvendig

Psykisk helsevernloven er den viktigste tvangsloven på helserettens område.
Adgangen til tvangsinngrep er dels begrunnet i hensynet til pasienten selv og dels i hensynet til omgivelsene. Tvangsbruk er et svært alvorlig inngrep i enkeltmenneskers liv og selvbestemmelsesrett.

Det er viktig at regler som skal sikre pasientenes rettssikkerhet er lett å finne frem til og forstå. Dette rundskrivet er ment å være til hjelp både for helsepersonell, pasienter, pårørende, organisasjoner, jurister og andre som er opptatt av rettslige spørsmål innen psykisk helsevern. 

Rundskrivet erstatter departementets rundskriv I-10/ 2001.

Se alle våre fortolkninger om psykisk helsevernlo​ven

skriv ut del på facebook del på twitter