Rundskrivet er en klargjøring av regler og rutiner som vil gjøre det enklere for personell å ta beslutninger samtidig som forsinkelser unngås. Det beskriver også hvem som har beslutningsmyndighet for å frigi ambulanseressurser og hvor politiet skal henvende seg om slike oppdrag.

For helsetjenesten er hovedregelen at verken bil-, båt- eller luftambulanse skal transportere polititjenestemenn. Dette ut fra en vurdering av at det er viktig med et klart skille mellom politiet og helsetjenestens samfunnsoppdrag. Det er unntak fra dette prinsippet som nå klargjøres.

Klargjøringen gir politiet anledning til å be om bistand fra ambulanseressurser til å transportere polititjenestemenn når det er overhengende fare for sikkerhet eller liv og helse:

  • Situasjoner der politiet ikke disponerer egne relevante transportressurser og hvor tidstapet ved ikke å benytte sivile ambulanseressurser åpenbart vil innebære overhengende fare for at liv eller helse vil gå tapt. Det er enighet om at dette unntaket skal tolkes innskrenkende og begrenses til aksjoner som defineres som PLIVO (pågående livstruende vold)

I de situasjoner der sivile ambulanseressurser blir benyttet for transport av polititjeneste-menn skal transporten alltid skje fra et sikkert sted - til et annet sikkert sted.

Situasjoner der helsepersonell ber om bistand fra politiet for å ivareta pasient-
sikkerhet og/eller egensikkerhet ved gjennomføring av ambulanseoppdrag er ivaretatt gjennom etablerte rutiner,  og diskuteres derfor ikke nærmere i dette rundskrivet. 

 

 ​

Fant du det du lette etter?​