Last ned PDF (1.5 MB) Kan ikke bestilles i papirversjon

Helsedirektoratet har i oppgave å overvåke og analysere utviklingen i legemarkedet etter avvikling av kvotefordelingssystemet for legestillinger i juni 2013, bl.a. gjennom årlige rapporter til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Analysene skal gi grunnlag for HODs styringsbudskap bl.a. i oppdragsdokumenter og foretaksmøter med de regionale helseforetakene.

For primærhelsetjenesten vises utviklingen for fastleger, kommunalt ansatte leger og næringsdrivende leger utenfor fastlegeordningen. Rapporten viser også utviklingen for leger i spesialisering, overleger og avtalespesialister i spesialisthelsetjenesten. Data fra Legestillingsregisteret viser nåsituasjonen, mens utviklingen de siste årene baseres på SSBs årsverksstatistikk.

Rapporten gir en oversikt over utdanningskapasiteten og antall nye godkjente spesialister hvert år i alle spesialiteter, samt alders- og kjønnsfordeling for leger.

Rapporten for 2016 inneholder også en sammenstilling av de regionale helseforetakenes vurderinger av spesialiteter som bør ha strategisk oppmerksomhet fremover, samt Helsedirektoratets vurderinger av disse.

Fant du det du lette etter?​